Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Restore và Recover cơ sở dữ liệu Oracle 11g sang host mới


Bài viết hướng dẫn tạo bản copy của CSDL trên host mới. Trong trường hợp này DBID của CSDL trên host mới sẽ giống với trên host cũ. Nhưng nếu mục tiêu là tạo ra bản copy mới của cơ sở dữ liệu(CSDL) dùng RMAN DUPLICATE; điều này sẽ thay đổI DBID của CSDL trên host mới.

Trong ví dụ này, CSDL ban đầu tên là ORCL chạy trên máy OEL1. Tôi sẽ thực hiện backup trên máy OEL1, copy bản backup sang máy OEL2; thực hiện restore và recover trên máy OEL2.

1. Trên máy OEL1 (máy nguồn)

1.1 Thực hiện backup Parameter file, Control files và toàn bộ Data files.

[oracle@oel1 ~]$ rman target /

Recovery Manager: Release 11.1.0.6.0 - Production on Sun Apr 15 08:19:26 2012

Copyright (c) 1982, 2007, Oracle. All rights reserved.

connected to target database: ORCL (DBID=1283774808)

RMAN> backup database;

Starting backup at 15-APR-12
using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=137 device type=DISK
channel ORA_DISK_1: starting full datafile backup set
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set
input datafile file number=00001 name=/u01/app/oracle/oradata/ORCL/system01.dbf
input datafile file number=00002 name=/u01/app/oracle/oradata/ORCL/sysaux01.dbf
input datafile file number=00005 name=/u01/app/oracle/oradata/ORCL/example01.dbf
input datafile file number=00003 name=/u01/app/oracle/oradata/ORCL/undotbs01.dbf
input datafile file number=00004 name=/u01/app/oracle/oradata/ORCL/users01.dbf
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 15-APR-12
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 15-APR-12
piece handle=/u01/app/oracle/flash_recovery_area/ORCL/backupset/2012_04_15/o1_mf_nnndf_TAG20120415T081939_7rn8m0d6_.bkp 
tag=TAG20120415T081939 comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:04:21
channel ORA_DISK_1: starting full datafile backup set
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set
including current control file in backup set
including current SPFILE in backup set
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 15-APR-12
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 15-APR-12
piece handle=/u01/app/oracle/flash_recovery_area/ORCL/backupset/2012_04_15/o1_mf_ncsnf_TAG20120415T081939_7rn8vhyx_.bkp 
tag=TAG20120415T081939 comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:04
Finished backup at 15-APR-12

RMAN> 

1.2 Copy bản backup trên sang máy OEL2

[oracle@oel1 ~]$ scp /u01/app/oracle/flash_recovery_area/ORCL/backupset/
2012_04_15/o1_mf_nnndf_TAG20120415T081939_7rn8m0d6_.bkp oracle@OEL2:/ORCL_backup/
Password:
o1_mf_nnndf_TAG20120 100% |***********************************************| 1120 MB 00:59
[oracle@oel1 ~]$ scp /u01/app/oracle/flash_recovery_area/ORCL/backupset/2012_04_15/
o1_mf_ncsnf_TAG20120415T081939_7rn8vhyx_.bkp oracle@OEL2:/ORCL_backup/
Password:
o1_mf_ncsnf_TAG20120 100% |***********************************************| 940 KB 00:00

1.3 Xác định DBID của CSDL nguồn

Ở bước đầu tiên khi dùng RMAN đã thấy xuất hiện DBID

connected to target database: ORCL (DBID=1283774808)

Hoặc có thể dùng lệnh sau đây

[oracle@oel5 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.1.0.6.0 - Production on Sun Apr 15 08:43:13 2012

Copyright (c) 1982, 2007, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.1.0.6.0 - Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL> select dbid from v$database;

   DBID
----------
1283774808

SQL> 

2. Trên máy OEL2 (máy đích)

2.1 Gán DBID và restore spfile vào pfile

[oracle@oel5 ~]$ rman target /

Recovery Manager: Release 11.1.0.6.0 - Production on Sun Apr 15 08:54:06 2012

Copyright (c) 1982, 2007, Oracle. All rights reserved.

connected to target database (not started)

RMAN> set dbid 1283774808

executing command: SET DBID

RMAN> startup nomount

startup failed: ORA-01078: failure in processing system parameters
LRM-00109: could not open parameter file '/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/dbs/initORCL.ora'

starting Oracle instance without parameter file for retrieval of spfile
Oracle instance started

Total System Global Area   159019008 bytes

Fixed Size           1298584 bytes
Variable Size         67112808 bytes
Database Buffers       83886080 bytes
Redo Buffers          6721536 bytes

RMAN> restore spfile to pfile '/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/dbs/initORCL.ora' 
from '/home/oracle/ORCL_backup/o1_mf_ncsnf_TAG20120415T081939_7rn8vhyx_.bkp';

Starting restore at 15-APR-12
using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=98 device type=DISK

channel ORA_DISK_1: restoring spfile from AUTOBACKUP /home/oracle/ORCL_backup/o1_mf_ncsnf_TAG20120415T081939_7rn8vhyx_.bkp
channel ORA_DISK_1: SPFILE restore from AUTOBACKUP complete
Finished restore at 15-APR-12

RMAN> 

2.2 Startup instance với pfile

Trước tiên, mở tập tin pfile và tạo các thư mục audit_file_dest, control_files,.. nếu chưa tồn tại hoặc thay đổi đường dẫn cho phù hợp.

[oracle@oel5 ~]$ vi /u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/dbs/initORCL.ora 
ORCL.__db_cache_size=159383552
ORCL.__java_pool_size=12582912
ORCL.__large_pool_size=4194304
ORCL.__oracle_base='/u01/app/oracle'#ORACLE_BASE set from environment
ORCL.__pga_aggregate_target=117440512
ORCL.__sga_target=348127232
ORCL.__shared_io_pool_size=0
ORCL.__shared_pool_size=163577856
ORCL.__streams_pool_size=0
*.audit_file_dest='/u01/app/oracle/admin/ORCL/adump'
*.audit_trail='db'
*.compatible='11.1.0.0.0'
*.control_files='/u01/app/oracle/oradata/ORCL/control01.ctl','/u01/app/oracle/oradata/ORCL/control02.ctl',
'/u01/app/oracle/oradata/ORCL/control03.ctl'
*.db_block_size=8192
*.db_domain=''
*.db_name='ORCL'
*.db_recovery_file_dest='/u01/app/oracle/flash_recovery_area'
*.db_recovery_file_dest_size=4294967296
*.diagnostic_dest='/u01/app/oracle'
*.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=ORCLXDB)'
*.log_archive_format='%t_%s_%r.dbf'
*.open_cursors=300
*.pga_aggregate_target=115343360
*.processes=150
*.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE'
*.sga_target=348127232
*.undo_tablespace='UNDOTBS1'

Tiếp theo mớI startup instance

RMAN> startup force nomount pfile='/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/dbs/initORCL.ora';

Oracle instance started

Total System Global Area   347340800 bytes

Fixed Size           1299848 bytes
Variable Size        180357752 bytes
Database Buffers       159383552 bytes
Redo Buffers          6299648 bytes

RMAN> 

2.3 Restore control files và mount database

RMAN> restore controlfile from '/home/oracle/ORCL_backup/o1_mf_ncsnf_TAG20120415T081939_7rn8vhyx_.bkp';

Starting restore at 15-APR-12
using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=153 device type=DISK

channel ORA_DISK_1: restoring control file
channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:03
output file name=/u01/app/oracle/oradata/ORCL/control01.ctl
output file name=/u01/app/oracle/oradata/ORCL/control02.ctl
output file name=/u01/app/oracle/oradata/ORCL/control03.ctl
Finished restore at 15-APR-12

RMAN> alter database mount;

database mounted
released channel: ORA_DISK_1

RMAN> 

2.4 Xác định Data files và Redo log files

[oracle@oel5 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.1.0.6.0 - Production on Sun Apr 15 09:15:29 2012

Copyright (c) 1982, 2007, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.1.0.6.0 - Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL> column name format a60
SQL> select file# as "file/grp#", name from v$datafile
 2 union
 3 select group#, member from v$logfile
 4 /

 file/grp# NAME
---------- ------------------------------------------------------------
     1 /u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo01.log
     1 /u01/app/oracle/oradata/ORCL/system01.dbf
     2 /u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo02.log
     2 /u01/app/oracle/oradata/ORCL/sysaux01.dbf
     3 /u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo03.log
     3 /u01/app/oracle/oradata/ORCL/undotbs01.dbf
     4 /u01/app/oracle/oradata/ORCL/users01.dbf
     5 /u01/app/oracle/oradata/ORCL/example01.dbf

8 rows selected.

SQL> 

2.5. Catalog backuppiece

RMAN> catalog backuppiece '/home/oracle/ORCL_backup/o1_mf_nnndf_TAG20120415T081939_7rn8m0d6_.bkp';

Starting implicit crosscheck backup at 15-APR-12
using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=153 device type=DISK
Crosschecked 1 objects
Finished implicit crosscheck backup at 15-APR-12

Starting implicit crosscheck copy at 15-APR-12
using channel ORA_DISK_1
Finished implicit crosscheck copy at 15-APR-12

searching for all files in the recovery area
cataloging files...
cataloging done

List of Cataloged Files
=======================
File Name: /u01/app/oracle/flash_recovery_area/ORCL/archivelog/2011_06_24/o1_mf_1_4_708x39cm_.arc
File Name: /u01/app/oracle/flash_recovery_area/ORCL/archivelog/2011_06_24/o1_mf_1_2_708vtnfv_.arc
File Name: /u01/app/oracle/flash_recovery_area/ORCL/archivelog/2011_06_24/o1_mf_1_3_708w2dby_.arc
File Name: /u01/app/oracle/flash_recovery_area/ORCL/archivelog/2011_07_06/o1_mf_1_7_718ft7y2_.arc
File Name: /u01/app/oracle/flash_recovery_area/ORCL/archivelog/2011_06_25/o1_mf_1_6_70cc2x2v_.arc
File Name: /u01/app/oracle/flash_recovery_area/ORCL/archivelog/2011_06_25/o1_mf_1_5_70c9jww1_.arc
File Name: /u01/app/oracle/flash_recovery_area/ORCL/archivelog/2011_07_08/o1_mf_1_8_71g7bvdl_.arc
File Name: /u01/app/oracle/flash_recovery_area/ORCL/backupset/2012_04_15/o1_mf_ncsnf_TAG20120415T081939_7rn8vhyx_.bkp

cataloged backup piece
backup piece handle=/home/oracle/ORCL_backup/o1_mf_nnndf_TAG20120415T081939_7rn8m0d6_.bkp RECID=3 STAMP=780657473

RMAN> list backup;


List of Backup Sets
===================


BS Key Type LV Size
------- ---- -- ----------
1    Full  1.04G
 List of Datafiles in backup set 1
 File LV Type Ckp SCN  Ckp Time Name
 ---- -- ---- ---------- --------- ----
 1    Full 697670   15-APR-12 /u01/app/oracle/oradata/ORCL/system01.dbf
 2    Full 697670   15-APR-12 /u01/app/oracle/oradata/ORCL/sysaux01.dbf
 3    Full 697670   15-APR-12 /u01/app/oracle/oradata/ORCL/undotbs01.dbf
 4    Full 697670   15-APR-12 /u01/app/oracle/oradata/ORCL/users01.dbf
 5    Full 697670   15-APR-12 /u01/app/oracle/oradata/ORCL/example01.dbf

 Backup Set Copy #1 of backup set 1
 Device Type Elapsed Time Completion Time Compressed Tag
 ----------- ------------ --------------- ---------- ---
 DISK    00:05:01   15-APR-12    NO     TAG20120415T081939

  List of Backup Pieces for backup set 1 Copy #1
  BP Key Pc# Status   Piece Name
  ------- --- ----------- ----------
  1    1  AVAILABLE  /u01/app/oracle/flash_recovery_area/ORCL/backupset/2012_04_15/o1_mf_nnndf_TAG20120415T081939_7rn8m0d6_.bkp

 Backup Set Copy #2 of backup set 1
 Device Type Elapsed Time Completion Time Compressed Tag
 ----------- ------------ --------------- ---------- ---
 DISK    00:05:01   15-APR-12    NO     TAG20120415T081939

  List of Backup Pieces for backup set 1 Copy #2
  BP Key Pc# Status   Piece Name
  ------- --- ----------- ----------
  3    1  AVAILABLE  /home/oracle/ORCL_backup/o1_mf_nnndf_TAG20120415T081939_7rn8m0d6_.bkp

BS Key Type LV Size    Device Type Elapsed Time Completion Time
------- ---- -- ---------- ----------- ------------ ---------------
2    Full  9.36M   DISK    00:00:00   15-APR-12   
    BP Key: 2  Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20120415T081939
    Piece Name: /u01/app/oracle/flash_recovery_area/ORCL/backupset/2012_04_15/o1_mf_ncsnf_TAG20120415T081939_7rn8vhyx_.bkp
 SPFILE Included: Modification time: 15-APR-12
 SPFILE db_unique_name: ORCL
 Control File Included: Ckp SCN: 697995    Ckp time: 15-APR-12

RMAN> 

2.6 Build script để recover database

RMAN> run {
  set newname for datafile 1 to '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/system01.dbf';
  set newname for datafile 2 to '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/sysaux01.dbf';
  set newname for datafile 3 to '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/undotbs01.dbf';
  set newname for datafile 4 to '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/users01.dbf';
  set newname for datafile 5 to '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/example01.dbf';
  
  set until scn 697670;
  restore database;
  switch datafile all;
  recover database;
}

2.7 Open database resetlogs

RMAN> alter database open resetlogs;

database opened
Advertisements