Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thay thế nhanh các ký tự không phải số trong 1 chuỗi


Nếu không thể ngăn chặn người dùng nhập các ký tự không phải ký số trong điều khiển TextBox, hoặc đơn thuần chỉ muốn lọc các ký tự là ký số

using System.Text.RegularExpressions;

// Thay thế các ký tự không phải số 

string str = "12d223*23#22";

string newStr = Regex.Replace(str, @"[^\d]", "");

// Hiển thị 122232322

Advertisements