Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Oracle PL/SQL – Cách viết đệ quy đơn giản


Đây là ví dụ đơn giản cách viết đệ quy trong Oracle PL/SQL dùng mệnh đề “WITH”.

/* ===== code ===== */ 
                             
WITH 
  factorial ( n, val ) as
  (  /*=== The Recursive WITH ===*/
    select 1 as n, 1 as val 
    from dual
    UNION ALL 
    select n+1 as n, (n+1)*val as val
    from factorial
    where n < 8
  )
  select n
   , val
  from factorial
  order by n 
 ;
                                     
/* --- Results --- */  
                             
-- N  VAL  
-- -- ------ 
-- 1  1   
-- 2  2   
-- 3  6   
-- 4  24  
-- 5  120  
-- 6  720  
-- 7  5040 
-- 8  40320 

Nguồn tham khảo: http://steve-lyon.blogspot.com/2011/07/recursive-with-simple-factorial.html

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Oracle–Quản lý Database Instance


  Thực hành: Tạo và quản lý file tham số

Bài viết này giới thiệu cách tạo và dùng SPFILE và duy trì PFILE.

 • Áp dụng cho bất kỳ HĐH
 • Dùng công cụ SQL Plus
 • Tập trung vào cách dùng SPFILE và duy trì PFILE
 • Thư mục default cho Windows là ORACLE_HOME\database\
 • Thư mục default cho UNIX là ORACLE_HOME/dbs/
  1. Dùng SQL Plus, select các tham số non-default từ view v$parameter.
  SQL> l
  
   1 select name, value from v$parameter
  
   2* where isdefault ='FALSE'
  
  SQL> /
  
   
  
  NAME           VALUE
  
  ------------------------- ---------------------------------------
  
  processes         150
  
  timed_statistics     TRUE
  
  shared_pool_size     29360128
  
  sga_max_size       135032864
  
  large_pool_size      1048576
  
  java_pool_size      0
  
  control_files      c:\oracle11g\oradata\ORCL\CONTROL01.CTL
  
  db_block_size       4096
  
  db_cache_size       16777216
  
  compatible        11.2.0
  
  fast_start_mttr_target  300
  
  undo_management      AUTO
  
  undo_tablespace      UNDOTBS
  
  remote_login_passwordfile EXCLUSIVE
  
  db_domain
  
  distributed_transactions 0
  
  instance_name       ORCL
  
  background_dump_dest   c:\oracle11g\admin\OEMREP\bdump
  
  user_dump_dest      c:\oracle11g\admin\OEMREP\udump
  
  core_dump_dest      c:\oracle11g\admin\OEMREP\cdump
  
  sort_area_size      524288
  
  db_name          ORCL
  
  open_cursors       300
  
   
  
  24 rows selected.

  2. Dùng SQL Plus, tạo SPFILE từ PFILE đã có trong thư mục default

  SQL> create spfile from pfile;
  
   
  
  File created.
  3. Dùng SQL Plus, select các tham số non-default từ view v$parameter
  SQL> l
  
   1 select name, isspecified, value
  
   2 from v$spparameter
  
   3* where isspecified = 'TRUE'
  
  SQL> /
  
   
  
  NAME           ISSPEC VALUE
  
  ------------------------- ------ ----------------------------------------
  
  processes         TRUE  150
  
  timed_statistics     TRUE  TRUE
  
  shared_pool_size     TRUE  16777216
  
  sga_max_size       TRUE  134217728
  
  large_pool_size      TRUE  1048576
  
  java_pool_size      TRUE  0
  
  control_files       TRUE  c:\oracle11g\oradata\ORCL\CONTROL01.CTL
  
  control_files       TRUE  c:\oracle11g\oradata\ORCL\CONTROL02.CTL
  
  control_files       TRUE  c:\oracle11g\oradata\ORCL\CONTROL03.CTL
  
  db_block_size       TRUE  4096
  
  db_cache_size       TRUE  16777216
  
  compatible        TRUE  11.2.0
  
  fast_start_mttr_target  TRUE  300
  
  undo_management      TRUE  AUTO
  
  undo_tablespace      TRUE  UNDOTBS
  
  remote_login_passwordfile TRUE  EXCLUSIVE
  
  db_domain         TRUE
  
  distributed_transactions TRUE  0
  
  instance_name       TRUE  ORCL
  
  dispatchers        TRUE  (PROTOCOL=TCP)(SER=MODOSE)
  
  dispatchers        TRUE  (PROTOCOL=TCP)(PRE=oracle.aurora.server.
  
                   GiopServer)
  
   
  
  dispatchers        TRUE  (PROTOCOL=TCP)(PRE=oracle.aurora.server.
  
                   SGiopServer)
  
   
  
  background_dump_dest   TRUE  c:\oracle11g\admin\ORCL\bdump
  
  user_dump_dest      TRUE  c:\oracle11g\admin\ORCL\udump
  
  core_dump_dest      TRUE  c:\oracle11g\admin\ORCL\cdump
  
  sort_area_size      TRUE  524288
  
  db_name          TRUE  ORCL
  
  open_cursors       TRUE  300
  
  28 rows selected.
  4. Dùng SQL Plus, tạo PFILE từ SPFILE đã có
  SQL> create pfile from spfile;
  
   
  
  File created.
  Thực hành: Mô tả kiến trúc Oracle và các thành phần chính
  Trong bài viết này, bạn sẽ thấy kích thước các thành phần của SGA, và tự động thay đổI kích thước của shared pool và buffer cache.
 • Áp dụng cho bất kỳ HĐH
 • Phiên bản CSDL giả định là 11g
 • Tài khoản database với quyền dba, sysdba
 • Giả sử bạn có SPFILE động thay vì PFILE
  1. Dùng SQL Plus, show kích thước SGA (Shared Global Area):
  SQL> show sga
  
   
  
  Total System Global Area 135032864 bytes
  
  Fixed Size          282656 bytes
  
  Variable Size       117440512 bytes
  
  Database Buffers      16777216 bytes
  
  Redo Buffers         532480 bytes
  
  SQL>
  2. Dùng SQL Plus, show cấu trúc bộ nhớ của SGA (bytes)
  SQL> l
  
   1 select name, value from v$parameter where name in
  
   2 ('shared_pool_size',
  
   3  'java_pool_size',
  
   4  'large_pool_size',
  
   5  'db_cache_size',
  
   6  'log_buffer')
  
   7* order by 1
  
  SQL> /
  
   
  
  NAME           VALUE
  
  ------------------------- -------------------------
  
  db_cache_size       16777216
  
  java_pool_size      0
  
  large_pool_size      1048576
  
  log_buffer        524288
  
  shared_pool_size     16777216
  
   
  
  SQL>
  3. Dùng SQL Plus, tự động alter kích thước của shared pool lên 32 Mb, show kích thước mớI và tự động alter kích thước trở về 16 Mb. Dùng lệnh ALTER SYSTEM cho cả 2 hành động.
  SQL> show parameter shared_pool_size
  
   
  
  NAME                 TYPE    VALUE
  
  ------------------------------------ ----------- --------------
  
  shared_pool_size           big integer 16777216
  
  SQL> alter system set shared_pool_size = 32m;
  
   
  
  System altered.
  
   
  
  SQL> show parameter shared_pool_size
  
   
  
  NAME                 TYPE    VALUE
  
  ------------------------------------ ----------- --------------
  
  shared_pool_size           big integer 33554432
  
  SQL> alter system set shared_pool_size = 16m;
  
   
  
  System altered.
  
   
  
  SQL> show parameter shared_pool_size
  
   
  
  NAME                 TYPE    VALUE
  
  ------------------------------------ ----------- --------------
  
  shared_pool_size           big integer 16777216
  
  SQL>
  4. Dùng SQL Plus, show kích thước của DB_BUFFER_CACHE và tự động thay đổi thành 32 Mb, sau đó thay đổi lại 16 Mb. Dùng lệnh ALTER SYSTEM cho cả 2 hành động.
  SQL> show parameter db_cache_size
  
   
  
  NAME                 TYPE    VALUE
  
  ------------------------------------ ----------- --------
  
  db_cache_size            big integer 16777216
  
  SQL> alter system set db_cache_size=32m;
  
   
  
  System altered.
  
   
  
  SQL> show parameter db_cache_size
  
   
  
  NAME                 TYPE    VALUE
  
  ------------------------------------ ----------- --------
  
  db_cache_size            big integer 33554432
  
  SQL> alter system set db_cache_size=16m;
  
   
  
  System altered.
  
   
  
  SQL> show parameter db_cache_size
  
   
  
  NAME                 TYPE    VALUE
  
  ------------------------------------ ----------- --------
  
  db_cache_size            big integer 16777216
  
  SQL>
  5. Dùng SQL Plus, select kích thước hiện tạI và kích thước trước đó của default buffer cache.
  SQL> l
  
   1 select name, current_size, buffers, prev_size, prev_buffers
  
   2* from v$buffer_pool
  
  SQL> /
  
   
  
  NAME           CURRENT_SIZE  BUFFERS PREV_SIZE PREV_BUFFERS
  
  ------------------------- ------------ ---------- ---------- ------------
  
  DEFAULT               16    3932     32     7864
  Thực hành: Start up and Shut down Instance
  BàI viết chỉ cách start up và shut down Oracle database
 • Áp dụng cho bất kỳ HĐH
 • Dùng công cụ SQL Plus
 • Cần quyền SYSDBA để shut down database
  1. Sau khi connect vào database vớI quyền SYSDBA trong SQL Plus, start up database ở trạng tháI NOMOUNT
  SQL> connect / as sysdba
  
  Connected to an idle instance.
  
  SQL> startup nomount
  
  ORACLE instance started.
  
   
  
  Total System Global Area 135032864 bytes
  
  Fixed Size          282656 bytes
  
  Variable Size       117440512 bytes
  
  Database Buffers      16777216 bytes
  
  Redo Buffers         532480 bytes
  2. Dùng SQL Plus, alter database sang trạng tháI MOUNT
  SQL> alter database oemrep mount;
  
   
  
  Database altered.
  3. Dùng SQL Plus, select trạng tháI của Instance từ view v$instance
  SQL> select instance_name, status from v$instance
  
  SQL> /
  
   
  
  INSTANCE_NAME  STATUS
  
  ---------------- -------
  
  ORCL      MOUNTED
  4. Dùng SQL Plus, alter database sang trạng tháI OPEN. Sau đó select trạng tháI của database từ view v$instance
  SQL> alter database open;
  
   
  
  Database altered.
  
   
  
  SQL> select instance_name, status from v$instance;
  
   
  
  INSTANCE_NAME  STATUS
  
  ---------------- -------
  
  ORCl      OPEN
  Thực hành: Shut down Instance
 • Áp dụng cho bất kỳ HĐH
 • Dùng công cụ SQL Plus
 • Cần quyền SYSDBA để shut down database
  1. Dùng SQL Plus, select trạng tháI database từ view v$instance
  SQL> select instance_name, status from v$instance;
  
   
  
  INSTANCE_NAME  STATUS
  
  ---------------- -------
  
  ORCL      OPEN
  2. Dùng SQL Plus, connect đến database vớI quyền SYSDBA
  SQL> connect / as sysdba
  
  Connected.

3. Dùng SQL Plus, shut down database vớI checkpoint

SQL> shutdown immediate

Database closed.

Database dismounted.

ORACLE instance shut down.


4 phản hồi

Một số ví dụ về Oracle Job Scheduler


DBMS_SCHEDULER là 1 package của Oracle (có từ version 10) cung cấp các procedure giúp tạo job.

  Tạo Oracle Job gồm 3 bước:

 1. Tạo time schedule – dbms_scheduler.create_schedule
 2. Tạo program declaration – dbms_scheduler.create program
 3. Tạo job (conflation) – dbms_scheduler.create_job

Lưu ý: login vào với vai trò sys và gán quyền cho user cần tạo job:

SQL> conn / as sysdba

GRANT create any directory TO fhr;
GRANT create procedure TO fhr;
GRANT create table TO fhr;

GRANT create job TO fhr;
GRANT manage scheduler TO fhr;

1. Tạo time schedule

begin
-- daily from Monday to Sunday at 22:00 (10:00 p.m.)
dbms_scheduler.create_schedule
(schedule_name => 'INTERVAL_DAILY_2200',
 start_date=> trunc(sysdate)+18/24, -- start today 18:00 (06:00 p.m.)
 repeat_interval=> 'FREQ=DAILY; BYDAY=MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN; BYHOUR=22;',
 comments=>'Runtime: Every day (Mon-Sun) at 22:00 o clock');

-- run every hour, every day
dbms_scheduler.create_schedule( 
schedule_name => 'INTERVAL_EVERY_HOUR', 
 start_date  => trunc(sysdate)+18/24, 
 repeat_interval => 'freq=HOURLY;interval=1', 
 comments   => 'Runtime: Every day every hour'); 

-- run every 5 minute, every day
dbms_scheduler.create_schedule(
schedule_name => 'INTERVAL_EVERY_5_MINUTES',
 start_date  => trunc(sysdate)+18/24,
 repeat_interval => 'freq=MINUTELY;interval=5',
 comments   => 'Runtime: Every day all 5 minutes');

-- run every minute, every day
dbms_scheduler.create_schedule(
schedule_name => 'INTERVAL_EVERY_MINUTE',
 start_date  => trunc(sysdate)+18/24,
 repeat_interval => 'freq=MINUTELY;interval=1',
 comments   => 'Runtime: Every day every minute');

-- run every Sunday at 18:00 (06:00 p.m.)
dbms_scheduler.create_schedule
(schedule_name => 'INTERVAL_EVERY_SUN_1800',
 start_date=> trunc(sysdate)+18/24,
 repeat_interval=> 'FREQ=DAILY; BYDAY=SUN; BYHOUR=18;',
 comments=>'Runtime: Run at 6pm every Sunday');
end;

2. Tạo program declaration

begin
-- Call a procedure of a database package
dbms_scheduler.create_program
(program_name=> 'PROG_COLLECT_SESS_DATA',
 program_type=> 'STORED_PROCEDURE',
 program_action=> 'pkg_collect_data.prc_session_data',
 enabled=>true,
 comments=>'Procedure to collect session information'
 );
end;

3. Tạo Job

begin
-- Connect both dbms_scheduler parts by creating the final job
dbms_scheduler.create_job
 (job_name => 'JOB_COLLECT_SESS_DATA',
 program_name=> 'PROG_COLLECT_SESS_DATA',
 schedule_name=>'INTERVAL_EVERY_5_MINUTES',
 enabled=>true,
 auto_drop=>false,
 comments=>'Job to collect data about session values every 5 minutes');
end;

4. Thay đổi properties của phần Time scheduler

 

begin
-- change start time
DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE(
  name => 'INTERVAL_EVERY_5_MINUTES',
  attribute => 'start_date',
  value => to_date('22.06.2009 12:15','dd.mm.yyyy hh24:mi')
);

-- change repeat interval
DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE(
  name => 'INTERVAL_EVERY_MINUTE',
  attribute => 'repeat_interval',
  value => 'freq=MINUTELY;interval=2'
); 
end;

5. Run job

begin
dbms_scheduler.run_job('JOB_COLLECT_SESS_DATA',TRUE);
end;

6. Restart job

begin
dbms_scheduler.disable('JOB_COLLECT_INST_INFO');
dbms_scheduler.enable('JOB_COLLECT_INST_INFO');
end;

7. Job status

-- All jobs
select * from user_scheduler_jobs;

-- Get information to job
select * from user_scheduler_job_log order by log_date desc;

-- Show details on job run
select * from user_scheduler_job_run_details;

8. Alternative Job status

-- View all running jobs, Run the following query from SQL*Plus
SELECT a.sid, c.serial#, a.job, a.failures, to_char(a.this_date, 'mm/dd/yyyy hh:mi pm') startdatetime, b.what
FROM dba_jobs_running a, dba_jobs b, v$session c
WHERE a.job = b.job AND a.sid = c.sid order by a.this_date;

-- View all jobs, Run the following query from SQL*Plus
SELECT job, to_char(last_date, 'mm/dd/yyyy hh:mi pm') lastdate, to_char(next_date, 'mm/dd/yyyy hh:mi pm') nextdate, failures, broken, what 
FROM dba_jobs 
ORDER BY next_date;

9. Killing a running job

Ý hay là khi muốn kill 1 job mà không muốn nó tự restart lại là hãy đánh dấu broken. Chạy lệnh sau từ SQL*Plus:

-- Võìi job_id lâìy týÌ câu truy vâìn “View all running jobs”.
execute dbms_job.broken(job_id, true);

Sau đó, kill session bằng 1 trong 2 cách:

#1: (the best / fast way to kill a session)

-- Find the thread you want to kill
SELECT sid, spid as thread, osuser, s.program
FROM sys.v_$process p, sys.v_$session s
WHERE p.addr = s.paddr;

-- Run the following for Oracle on Linux, sid is the name given to the Oracle Instance 
-- (the name given in the TNSnames.ora fle)
orakill sid thread

#2:

-- Run the following query from SQL*Plus
-- sid and serial# came from the "View all running jobs" query. 
-- The problem with this option is it can sometimes take a long time to kill the session
alter system kill session 'sid, serial#'

Để remove hoàn toàn job, chạy lệnh:

-- job_id is obtained from the "View all running jobs" query.
execute dbms_job.remove(job_id)

Nếu chỉ muốn stop job để fix chứ không muốn remove hoàn toàn, hãy fix job và restart bằng lệnh:

-- job_id is obtained from the "View all running jobs" query
execute dbms_job.broken(job_id, false);

Ghi chú: Khi nào job trở thành ‘broken’?

 • Oracle thực hiện job thành công sau 16 lần cố gắng thực hiện (có lỗi khi thực hiện job). hoặc
 • Người dùng đánh dấu job là ‘broken’, dùng proc DBMS_JOB.BROKEN.
  Khi 1 job được đánh dấu là ‘broken’. Oracle sẽ không cố gắng thực hiện job nữa đến khi job được đánh dấu không còn ‘broken’ hoặc bị ép thực thi bằng lời gọi DBMS_JOB.RUN.

10. Tạo job mà không cần time scheduler và program declaration

begin
dbms_scheduler.create_job (
 job_name      => 'TEST_JOB',
 job_type      => 'PLSQL_BLOCK',
 job_action     => 'begin /* some process code */ commit; end;',
 number_of_arguments => 0,
 start_date     => sysdate +1/24/59, -- sysdate + 1 minute
 job_class      => 'DEFAULT_JOB_CLASS', -- Normal Group
 enabled       => TRUE,
 auto_drop      => TRUE,
 comments      => 'Testrun');
end;