Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hướng dẫn Maven trong 5 phút


Maven là 1 Java tool, vì thế bạn phải cài Java trên máy (phải có JDK, JRE là không đủ).

#1: Tải về Maven.

#2: Giải nén

image

#3: Thêm Maven vào biến môi trường PATH để có thể gọi từ bất kỳ thư mục nào

image

#4: Thêm JDK vào biến môi trường JAVA_HOME để sử dụng được Maven

Lưu ý: Nếu JAVA_HOME chưa có thì tạo, đường dẫn đến JDK không chứa thư mục bin.

image

#5: Kiểm tra cài đặt thành công

image

#6: Tạo project tên my-app tai thư mục gốc đĩa C:

mvn archetype:generate -DgroupId=com.mycompany.app -DartifactId=my-app -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DinteractiveMode=false

image

Thông tin tạo project thành công

image

Cấu trúc project my-app

image

Thư mục /src/main/java chứa mã nguồn dự án, thư mục /src/test/java chứa mã kiểm thử, và tập tin pom.xml là Project Object Model của dự án hay còn gọi là POM.

#7: Biên dịch dự án

Di chuyển vào thư mục project my-app và biên dịch

image

Biên dịch thành công

image

Kiểm tra project sẽ thấy thư mục target và file .jar được tạo ra

image

#8: Chạy project và xem kết quả

java -cp target/my-app-1.0-SNAPSHOT.jar com.mycompany.app.App

image

Chúc mừng bạn đã làm quen với Maven.

Các lỗi thường gặp khi mới dùng Maven

#1: Lỗi không tìm thấy Maven

image

Là do chưa thêm đường dẫn Maven vào biến môi trường PATH (đường dẫn Maven gồm cả thư mục bin).

#2: LỗI không tìm thấy JAVA_HOME

image

Là do chưa thêm đường dẫn JDK vào biến môi trường JAVA_HOME (đường dẫn JDK không chứa thư mục bin).

#3: Nếu tạo project hoặc build bị lỗi do không kết nối được đến các địa chỉ mạng thì có thể do proxy server chưa được cấu hình cho Maven. Cần cấu hình proxy server trong tập tin settings.xml của Maven.

Advertisements