Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Liệt kê thư mục ẩn trong .NET 4.0


Dùng phương thức DirectoryInfo.EnumerateDirectories liệt kê tên các tập tin ẩn trong 1 phân vùng hay thư mục

using System;
// IO, Linq namespace
using System.IO;
using System.Linq;

namespace HiddenDirectories
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // dir is a collection of IEnummerable<string>
      var dir = new DirectoryInfo(@"C:\")
          .EnumerateDirectories()
          .Where(x => x.Attributes.HasFlag(FileAttributes.Hidden))
          .Select(x => x.Name);
      
      foreach (var file in dir)
      {
        Console.WriteLine(file);
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kết quả:

image

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Dùng LINQ tìm và xóa các tập tin cũ


using System.IO;

var query = from o in Directory.GetFiles("/YourFolder", "*.*",
    SearchOption.AllDirectories)
      let x = new FileInfo(o)
      where x.CreationTime <= DateTime.Now.AddMonths(-6)
      select o;
foreach (var item in query)
{
  File.Delete(item);
}

Điều kiện tương tự cho các loại tập tin khác


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Dùng LINQ tìm 5 tiến trình dùng nhiều bộ nhớ


Tham khảo MSDN về đối tượng Process. Lớp Process cung cấp phương thức truy xuất các tiến trình cục bộ và từ xa; cho phép start và stop các tiến trình hệ thống cục bộ

var query = (from p in System.Diagnostics.Process.GetProcesses()
       orderby p.PrivateMemorySize64 descending
       select p)
         .Skip(0)
         .Take(5)
         .ToList();
foreach (var item in query)
{
  System.Diagnostics.Debug.WriteLine(item.ProcessName);
}


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Dùng LINQ tính tổng mảng nhiều chiều


Đây là cách tính tổng 1 mảng nhiều chiều dùng LINQ. Mảng này có 3 dòng & 2 cột.

using System;
using System.Linq;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        var myArray = new int[,] {
          { 1, 2 },
          { 3, 4 },
          { 5, 6 }
        };
        var arrSum = (from int val in myArray select val).Sum();

        Console.WriteLine(arrSum.ToString());
        Console.ReadLine();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        // handle ex
      }
    }
  }
}