Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination


%(count) bình luận

Một số thủ thuật ASP.NET GridView UI dùng jQuery


Download Demo Project

ASP.NET GridView UI đơn giản dùng jQuery đã được kiểm tra trên IE8 & FireFox 3

Giả định, bạn đã biết jQuery, nếu chưa biết, hãy đọc Using jQuery with ASP.NET – A Beginner’s Guide , download Query 1.3

Dùng csdl Northwind làm datasource load lên GridView

<form id="form1" runat="server">
<div>
  <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:NorthwindConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [CustomerID], [CompanyName], [ContactName], [Address], [City] FROM [Customers]">
  </asp:SqlDataSource>  
  <br />     
  <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="CustomerID"
    DataSourceID="SqlDataSource1" AllowPaging="False" AllowSorting="True" >
    <Columns>             
      <asp:BoundField DataField="CustomerID" HeaderText="CustomerID" ReadOnly="True" SortExpression="CustomerID" />
      <asp:BoundField DataField="CompanyName" HeaderText="CompanyName" SortExpression="CompanyName" />
      <asp:BoundField DataField="ContactName" HeaderText="ContactName" SortExpression="ContactName" />
      <asp:BoundField DataField="Address" HeaderText="Address" SortExpression="Address" />
      <asp:BoundField DataField="City" HeaderText="City" SortExpression="City" />
    </Columns>
  </asp:GridView>
</div>
</form>

 

Thành phần <connectionStrings> trong web.config trông như sau:

<connectionStrings>
   <add name="NorthwindConnectionString" connectionString="Data Source=(local);Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient"/>
</connectionStrings>

1. Làm sáng lên từng dòng trong ASP.NET GridView bằng cách click lên nó

<head id="Head1" runat="server">
<title>Highlight Row on Click</title>
 
<script src="Scripts/jquery-1.3.min.js" type="text/javascript"></script>
 
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function() {
    $("tr").filter(function() {
      return $('td', this).length && !$('table', this).length
    }).click(function() {
      $(this).toggleClass('currRow');
    });
  });
</script>
 
<style type="text/css">
  .currRow
  {
    background-color:Gray;
    cursor:pointer;
  }  
</style>
 
</head>

Ngăn chặn người dùng làm sáng 2 dòng Header và Footer, dùng toggleClass để làm sáng và hủy bỏ trên dòng.

2. Remove/Hide dòng được làm sáng của ASP.NET GridView. Thêm 1 HTML Button Control (Button1)

<input id="Button1" type="button" value="Remove Rows" />
The jQuery is as shown below:
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Hide Highlighted Rows>/title>
 
  <script src="Scripts/jquery-1.3.min.js" type="text/javascript"></script>
  
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
      $("tr").filter(function() {
        return $('td', this).length && !$('table', this).length
      }).click(function() {
        $(this).toggleClass('currRow');
      });
 
 
      $("#Button1").click(function() {        
        var hideRows = $("tr").hasClass("currRow");
        if (hideRows == true) {          
          $("tr.currRow").remove();
        }
      });
    });
    
  </script>
  
  
  <style type="text/css">
    .currRow
    {
      background-color:Gray;
      cursor:pointer;
    }  
  </style>
  
</head>

3. Remove/Hide ASP.NET GridView Rows bằng cách Click chuột lên nó

<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
        $("tr").filter(function() {
          return $('td', this).length && !$('table', this).length
        }).click(function() {
          $(this).remove();
        });
    });    
</script>
4. Hightlight ASP.NET GridView Row khi Mouse Hover
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Highlight Row on Hover</title>
 
  <script src="Scripts/jquery-1.3.min.js" type="text/javascript"></script>
  
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
      $("tr").filter(function() {
        return $('td', this).length && !$('table', this).length
      }).css({ background: "ffffff" }).hover(
        function() { $(this).css({ background: "#C1DAD7" }); },
        function() { $(this).css({ background: "#ffffff" }); }
        );
    });
  </script>
  
</head>

5. Drag và Drop Rows trong ASP.NET GridView

Dùng Table Drag and Drop Plugin, jQuery sẽ gọi thư viện Drag and Drop

<head runat="server">
  <title>Drag Drop Rows</title>
 
  <script src="Scripts/jquery-1.3.min.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="Scripts/jquery.tablednd_0_5.js" type="text/javascript"></script>
  
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
      $("#GridView1").tableDnD();
    });
</script>
 
</head>

Advertisements