Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Visual Studio 2010 và .NET Framework 4 Trainning Kit–Tháng 06 /2011


Microsoft vừa phát hành phiên bản cập nhật tháng 06 của VS 2010 và .NET Framework Trainning Kit. Trainning Kit chứa presentations, hands-on labs, và demos và được thiết kế để giúp bạn làm quen với các công nghệ:

 • C# 4
 • Visual Basic 10
 • F#
 • Parallel Extensions
 • Windows Communication Foundation
 • Windows Workflow
 • Windows Presentation Foundation
 • Silverlight 4
 • ASP.NET 4
 • Windows 7
 • Entity Framework
 • ADO.NET Data Services
 • Managed Extensibility Framework
 • Application Lifecycle Management
 • Windows Azure

Download VS 2010 và .NET Framework 4.0 Trainning Kit – Tháng 06/2011

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tập các quyển sách liên quan công nghệ và lập trình


Danh sách các trang web cung cấp các quyển sách về lập trình, công nghệ thông tin và máy tính được xuất bản bởi tác giả và nhà xuất bản hợp pháp và miễn phí.

E-book Directory – Danh sách các quyển sách lập trình được phân loại và được tải về miễn phí. Nội dung các quyển sách xoay quanh các ngôn ngữ lập trình: Ada, Assembly, Basic, C, C#, C++, CGI, JavaScript, Perl, Delphi, Pascal, Haskell, Java, Lisp, PHP, Prolog, Python, Ruby,…, cùng các chủ đề lập trình game và công nghệ phần mềm.

O’Reilly Open Books – Các quyển sách liên quan đến công nghệ và máy tính từ hiệu sách O’Reilly với bản quyền mở.

Free Programming Books – Danh sách toàn diện các quyển sách miễn phí liên quan đến lập trình được phân loại theo ngôn ngữ lập trình / theo công nghệ.

Software Program Managers Network GuideBooks – . Xem danh sách couseware.

MIT OpenCourseWare – MIT(Massachusetts Institute of Technology) OpenCourseWare gồm các tài liệu miễn phí của các khóa học tại MIT phản ánh hầu hết các chủ đề ở bậc Đại học và Sau đại học được giảng dạy tại MIT.

CheatSheets – Một sự lựa chọn miễn phí, các tài liệu tham khảo có thể in ra nhanh chóng gồm nhiều ngôn ngữ lập trình và công nghệ web.

Online Computer Books – Tập hợp các quyển sách miễn phí về .NET, C#, VB.NET, ASP.NET, MSOffice, SQL, AJAX, Java, J2EE, XML, C, C++, WebDesign, PHP, Python, Perl, Windows, Linux, Unix, Networking, MySQL, PostGreSQL, JavaScript, Security, Project Management, Ruby, SmallTalk, LISP,…

Thêm một số tài nguyên nữa:

Free EBooks at CodePlex                                                                        Free Online Python Books

Free Online Perl Books                                                                            Free LISP Books

Free Java Books                                                                                      Free Computer Books

Free Business Software Books                                                                Free Cad-Cam Books

Free SQL Server Books                                                                            Free LINUX Books

Free Online Smalltalk Books                                                                    Free Books from Bruce Eckel

Chắc chắn không thể liệt kê hết các nguồn tài nguyên miễn phí hay khác về công nghệ và lập trình. Vui lòng chia sẽ với tôi thông qua comment, tôi sẽ thêm chúng vào danh sách trên. Nhưng nhớ chỉ các quyển sách miễn phí đúng nghĩa, đừng chia sẽ các quyển sách lậu.