Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[English For You] – Beginner Levels – Lession 21-30


English For You là chuỗi các bài học tiếng anh bằng video được chia thành 3 cấp độ từ rất cơ bản đến nâng cao. Nó được chuẩn bị và giảng dạy bởi các giáo viên tiếng Anh rất chuyên nghiệp và nghiêm túc.

Cấp độ này dành cho những học viên có vốn tiếng anh rất căn bản hoặc chưa được học tiếng anh trước đây. Cấp độ Beginner gồm 30 bài học và đây là bước đệm đầu tiên  để bạn bước vào thế giới tiếng Anh.

Beginner Levels – Lession 21: What are you going to do?

Beginner Levels – Lession 22: Would you like to go?

Beginner Levels – Lession 23: My Vacation

Beginner Levels – Lession 24: How do you travel?

Beginner Levels – Lession 25: How do you get there?

Beginner Levels – Lession 26: Ask me a question?

Beginner Levels – Lession 27: I don’t know

Beginner Levels – Lession 28: Review (Lession 1 to 9)

Beginner Levels – Lession 29: Review (Lession 10 to 18)

Beginner Levels – Lession 30: Review (Lession 19 to 27)

Have a good time!

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[English For You] – Beginner Levels – Lession 11-20


English For You là chuỗi các bài học tiếng anh bằng video được chia thành 3 cấp độ từ rất cơ bản đến nâng cao. Nó được chuẩn bị và giảng dạy bởi các giáo viên tiếng Anh rất chuyên nghiệp và nghiêm túc.

Cấp độ này dành cho những học viên có vốn tiếng anh rất căn bản hoặc chưa được học tiếng anh trước đây. Cấp độ Beginner gồm 30 bài học và đây là bước đệm đầu tiên  để bạn bước vào thế giới tiếng Anh.

Beginner Levels – Lession 11: What day is it?

Beginner Levels – Lession 12: How is the weather?

Beginner Levels – Lession 13: What are you wearing?

Beginner Levels – Lession 14: The Body

Beginner Levels – Lession 15: What’s the matter?

Beginner Levels – Lession 16: Home sweet home

Beginner Levels – Lession 17: Tell me about your furniture

Beginner Levels – Lession 18: I’m Hungry

Beginner Levels – Lession 19: What sports can you play?

Beginner Levels – Lession 20: What did you do yesterday?

Have a good time!


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[English For You] – Beginner Levels – Lession 1-10


English For You là chuỗi các bài học tiếng anh bằng video được chia thành 3 cấp độ từ rất cơ bản đến nâng cao. Nó được chuẩn bị và giảng dạy bởi các giáo viên tiếng Anh rất chuyên nghiệp và nghiêm túc.

Cấp độ này dành cho những học viên có vốn tiếng anh rất căn bản hoặc chưa được học tiếng anh trước đây. Cấp độ Beginner gồm 30 bài học và đây là bước đệm đầu tiên  để bạn bước vào thế giới tiếng Anh.

Beginner Levels – Lession 1: Nice To Meet You!

Beginner Levels – Lession 2: How Are You?

Beginner Levels – Lession 3: What does she look like?

Beginner Levels – Lession 4: Where are you from?

Beginner Levels – Lession 5: Do you speak English

Beginner Levels – Lession 6: My Family

Beginner Levels – Lession 7: These are my relatives

Beginner Levels – Lession 8: What do you do?

Beginner Levels – Lession 9: Where do you work?

Beginner Levels – Lession 10: What time is it?

Have a good time!