Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấu hình Oracle Application Express 3.0 trên Oracle Database 11g


Mục đích

Bài viết này mô tả cách cấu hình Oracle Application Express 3.0 trên Oracle Database 11g.

Thời gian hoàn tất

Khoảng 30 phút

Chủ đề

TàI liệu này cover các chủ đề sau:

* Tổng quan

* Yêu cầu

* Cấu hình Embedded PL/SQL Gateway

* Tạo workspace và tàI khoản workspace

* Tạo tàI khoản developer

* Đăng nhập

* Tổng kết

Tổng quan

Cài Oracle Application Express trên Oracle Database 11g trở nên dễ dàng hơn bao giờ. Trên Oracle Database 11g, Oracle Application Express đã được cài đặt khi database được cài đặt. Tất cả những gì bạn cần là cấu hình PL/SQL gateway. Trong phiên bản trước của Oracle Database, bạn cần phải cài Apache, nay không cần thiết và có thể dùng như tùy chọn trong Oracle Database 11g.

Yêu cầu

Trước khi thực hiện theo bài viết này, bạn nên:

1. Cài đặt Oracle Database 11g.

Cấu hình Embedded PL/SQL Gateway

Trên Oracle Database 11g, bạn cấu hình embedded gateway bằng cách chạy tập tin cấu hình apxconf.sql. Chạy scirpt này cho phép bạn cấu hình port cho Oracle XML DB HTML server và chỉ định mật khẩu cho tài khoản Oracle Application Express ADMIN. Khi bạn unlock tài khoản ANONYMOUS. Thực hiện theo các bước sau:

1. Mở cửa sổ terminal và nhập các lệnh sau:

cd $ORACLE_HOME/apex

sqlplus sys/<sys_password> as sysdba

@apxconf

image

2. Nhập mật khẩu tàI khoản quản trị Oracle Application Express ADMIN, ví dụ nhập oracle và nhấn enter.

image

3. Nhập 8080 cho port của XML DB HTTP server và nhấn enter. Đây cũng là port mặc định.

image

4. Embedded PL/SQL gateway đã được cấu hình

image

5. Bước cuối cùng là unlock tài khoản anonymous. Từ cửa sổ terminal, gõ lệnh sau:

image

Tạo mới Workspace và tài khoản Workspace Administrator

Trước khi tạo 1 ứng dụng, bạn nên tạo 1 workspace và 1 tài khoản workspace administrator. Thực hiện theo các bước sau:

1. Mở trình duyệt và nhập URL sau:

:8080/apex/apex_admin">http://<hostname>:8080/apex/apex_admin

Nhập username là admin và mật khẩu là oracle (hoặc mật khẩu mà bạn đã chỉ định khi cấu hình APEX). Sau đó nhấn nút Login.

image

2. Lần đầu tiên đăng nhập, bạn cần thay đổI mật khẩu. Nhập mật khẩu hiện tại là oracle và nhập mật khẩu mớI, click Apply Changes.

image

3. Chọn Return.

image

4. Bạn cần đăng nhập lại dùng mật khẩu mới.

image

5. Trong Manage Workspace, chọn Create Workspace.

image

6. Nhập Workspace Name là obe và chọn Next.

image

7. Chọn No cho tùy chọn “Re-use Existing Schema?”. Nhập Schema Name là obe và mật khẩu, chọn 5 cho tùy chọn Space Quota. Sau đó chọn Next.

image

8. Nhập Administrator Username là obe, và nhập Administrator Password và địa chỉ Email. Sau đó chọn Next. Một người dùng administrator mới sẽ được tạo ra và được thêm vào workspace.

image

9. Xem lạI thông tin workspace và chọn Create.

image

10. Workspace và user đã được tạo. Chọn Done.

image

11. Hãy thử đăng nhập vào workspace dùng tàI khoản obe. Sau khi đăng nhập thành công chọn Logout.

image

Tạo tài khoản Developer

Bạn muốn tạo tàI khoản developer. TàI khoản này dùng Oracle Application Express để tạo các đốI tượng cơ sở dữ liệu và ứng dụng. Thực hiện theo các bước sau:

1. Chọn Login

image

2. Nhập thông tin chi tiết và chọn Login.

Workspace: obe

Username: obe

Password: <your password>

image

3. Trong vùng Administrator bên tay phảI của cửa sổ, chọn Manage Application Express Users.

image

4. Chọn Create.

image

5. Nhập dev1 cho trường User Name và oracle trong trường Password và Confirm Password. Nhập địa chỉ e-mail và chọn Create User.

image

6. Một tàI khoản developer đã được tạo ra. Bây giờ bạn có thể đăng nhập dùng tàI khoản dev1. Chọn Logout.

image

Đăng nhập

Đăng nhập vào OBE Workspace dùng tàI khoản developer. Thực hiện theo các bước sau:

1. Chọn Login.

image

2. Nhập thông tin chi tiết, và chọn Login.

Workspace: obe

Username: dev1

Password: <your password>

image

2. Lần đầu tiên đăng nhập, bạn cần phảI thay đổI mật khẩu. Nhập mật khẩu hiện tạI, mật khẩu mớI và chọn Apply Changes.

image

3. Chọn Return.

image

4. Bạn thử đăng nhập lần nữa dùng mật khẩu mới. Sau khi đăng nhập thành công chọn Logout.

image

5. Trang Workspace Home xuất hiện

image

Tổng kết

Trong bàI viết này, bạn đã học được cách:

* CàI đặt và cấu hình Oracle Application Express.

* Tạo mớI Workspace và tàI khoản workspace.

* Tạo tàI khoản developer.

* Đăng nhập Oracle Application Express.

Advertisements


2 phản hồi

10 câu hỏi về Oracle Application Express (bởi Lewis Cunningham)


1. Oracle Application Express là gì?

Oracle Application Express (còn được gọi là APEX hay thân thiện hơn là HTML DB) là công cụ phát triển web MẠNH và MIỄN PHÍ. APEX được viết dùng PL/SQL và chạy hoàn toàn trong trình duyệt web. APEX là 1 IDE và môi trường chạy. Dùng APEX để viết các ứng dụng web. Người dùng, dùng tài khoản cơ sở dữ liệu để đăng nhập APEX và chạy ứng dụng từ menu.

Với APEX IDE, bạn có thể tạo form, report và chart. Tất cả các thành phần web thông thường đều có sẵn: radio group, button, drop down list, date picker,… Bạn thậm chí có thể tích hợp mã JavaScript cần thiết.

Ưng dụng APEX có thể xem thông qua trình duyệt hay xuất ra tập tin PDF, Excel, Flash hoặc thậm chí tích hợp vào web service. Có thể dùng các theme được cung cấp để tùy biến giao diện hoặc tự tạo ra theme cho riêng mình.

image

Điều quan trọng nhất cần nhớ về Oracle Application Express là nó được thiết kế để tích hợp với Oracle Database với khả năng tương thích tuyệt đối và xây dựng các ứng dụng dể mở rộng.

2. APEX tích hợp với cơ sở dữ liệu như thế nào?

Oracle Application Express thật sự là 1 ứng dụng cơ sở dữ liệu. IDE, menu, và tất cả các màn hình mà bạn nhìn thấy trong APEX được viết dùng PL/SQL. Siêu dữ liệu cho tất cả các màn hình đó, report, và menu đều được lưu trữ trong các bảng quan hệ trong cơ sở dữ liệu. Khi bạn điều hướng trình duyệt tới 1 APEX URL, Oracle HTTP Listener (Apache + mod_plsql hoặc PL/SQL GateWay, phụ thuộc vào phiên bản cơ sở dữ liệu) sẽ nhận biết và gọi PL/SQL truy xuất dữ liệu trong các bảng quan hệ để hiển thị lên màn hình.

image

Khi đăng nhập vào APEX dùng tài khoản cơ sở dữ liệu. Tài khoản này phải thuộc 1 vai trò (role) hay nhiều vai trò trong cơ sở dữ liệu và các vai trò này sẽ quyết định những gì sẽ được truy xuất và hiển thị. Nếu bạn là người quản trị, bạn có thể tạo người dùng và không gian làm việc (workspace). Còn nếu là nhà phát triển, bạn có thể tạo ứng dụng, còn khi bạn là người dùng cuối (end-user), bạn chỉ có thể tương tác với ứng dụng trong giới hạn).

Oracle Application Express được tích hợp với Oracle Database. Nếu cần mở rộng các chức năng cơ bản của APEX, không cần phải học ngôn ngữ hay thư viện nào thêm nữa. Dùng SQL, PL/SQL viết các thủ tục là đủ.

3. APEX MẠNH như thế nào?

Bởi vì APEX tích hợp chặt với cơ sở dữ liệu. Object Browser cho phép tạo các đối tượng cơ sở dữ liệu như table sau đó xây dựng các table xung quan đối tượng đó

image

IDE, gồm Table Builder như trên, và tất cả ứng dụng đều chạy trong trình duyệt. Sự thay đổi diễn ra theo thời gian thực với các wizard xây dựng sẵn.

image

Bởi vì APEX điều khiển thông tin phiên làm việc, và bởi vì bạn đang dùng 1 nền tảng bảo mật được xây dựng trên cơ sở dữ liệu Oracle, bạn có thể tập trung vào cung cấp các ứng dụng chứ không phải cấu hình kết nối hay tốt thời gian cho các quá trình phát triển khác.

4. Chi phí của APEX là bao nhiêu và tôi có thể nhận được từ đâu?

APEX được cài đặt sẵn và hoàn toàn tích hợp với cơ sở dữ liệu Oracle Express Edition (XE). Với các phiên bản khác của Oracle Database, Oracle Application Express là 1 tiện ích miễn phí tải về và cài đặt.

Oracle cũng đưa APEX thành 1 tiện tích trực tuyến cho phép tạo và chạy các ứng dụng hoàn chỉnh như trên máy của bạn.

image

5. Phiên bản hiện tại của APEX và tại sao tôi cần nâng cấp?

Phiên bản hiện tại của Oracle Application Express là 4.0. Cung cấp nhiều cải tiến, hữu ích nhất là:

– Print to PDF – Người dùng có thể chọn export các report hay màn hình ra tập tin PDF.

– Migrate from MS-Access – Dùng công cụ export và Access Migration Workpend, bạn có thể di chuyển sang APEX

– Calendar Widget – Phiên bản trước cũng có Calendar Widget, nhưng bây giờ người dùng có thể xem theo ngày, tuần, tháng.

– Improved Page and Region Caches – Cải thiện hiệu suất lưu trữ đệm dữ liệu.

– Application Builder Defaults – Người phát triển có thể tạo các wizard mang các giá trị mặc định để dùng lại các quá trình phát triển, (như theme chẳng hạn)

Việc nâng cấp sẽ cải thiện hiệu suất, bổ sung nhiều tính năng cho người phát triển lẫn người dùng cuối.

image

Oracle Database 10g Express Edition chỉ hỗ trợ Oracle APEX phiên bản 2.2

6. Các ứng dụng nào với APEX?

Phiên bản hiện tại của APEX cho phép bạn tải các ứng dụng đóng gói sẵn để học tập và/hoặc sửa đổi để sử dụng riêng. Bạn tải về từ trang công nghệ của Oracle (Oracle Technology Network – OTN)

– Employee Directory Lookup – Chính xác như những gì bạn đọc.

– Ask The Expert – Trang web Q&A (Question & Answer) kiểu như “asktom”

– Bug Tracker – Ghi nhật ký và theo vết các lỗi, tạo report lỗi

image

– Discussion Forum – Chat, quản lý người dùng, …

– Document Library – Kho chứa tài liệu đa người dùng (Word, Excel,…)

– Project Issue Tracker – Định nghĩa, gán và thuật lại các vấn đề liên quan quản lý dự án

– Online Store – Danh mục và giỏ mua hàng

– Software Project – Theo dõi các tác vụ dự án phần mềm

Thông tin đầy đủ các ví dụ mẫu xem thêm tại Packaged Application and Sample Code.

Không giới hạn trong danh sách các dự án mẫu đã liệt kê, thử tìm kiếm “Oracle APEX Projects”, sẽ có hơn 500,000 kết quả được đăng theo thời gian.

7. Tôi có thể tải APEX ở đâu?

Như đã đề cập ở trên, bạn đăng nhập với tài khoản miễn phí tại apex.oracle.com. (APEX trực tuyến được xây dựng bởi Oracle). Khi đã đăng nhập, bạn sẽ có 1 vùng làm việc, tại đây, bạn có thể tạo ứng dụng và người dùng. apex.oracle.com chỉ nhằm mục đích khám phá APEX và kiểm thử ứng dụng, không thể triển khai thành sản phẩm.

8. Hỗ trợ dành cho APEX?

Application Express có cộng đồng mạnh giúp bạn phát triển, phân phối và dùng các ứng dụng APEX. Trang hỗ trợ đầu tiên phải kể đến APEX Forums tại Oracle Technology Network.

image

Các site hỗ trợ khác gồm:

APEX Wiki – Wikipedia dành cho cộng đồng sử dụng APEX

APEX Studio – Cộng đồng tạo ra các ứng dụng có thể tải về

APEX Mailing List – Đăng nhập để có thêm thông tin và Q&A

Oracle APEX Community Listing

9. Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

Ngoài các diễn đàn và các trang web cộng đồng của OTN, Application Express còn có 1 lượng logger khá lớn. Nhiều nguồn tài nguyên cấp cao được các blogger duy trì. Một số blog đáng chú ý:

Scott Spendolini – APEX Guru and owner of Sumner Technologies (an APEX Training, Services, and Consulting company)

Patrick Wolf – Inside Oracle APEX, Patrick is a long-time Oracle veteran

Dimitri Gellis – Another long-time Oracle vet and co-founder of APEX Evangelists, an APEX specific company with John Scott

John Scott – As mentioned above, co-founder of APEX Evangelists, an Oracle ACE, and Application Express Developer of the year for 2006

Bạn có thể tìm thấy thêm các blog khác tại trang cộng đồng OTN

10. Tương lai của Application Express là gì?

Oracle thực hiện cam kết với Application Express. Trong 1 thời gian khá ngăn, APEX đã được phát triển lên phiên bản 4.0. Mỗi bản phát hành đều dễ dùng và dễ triển khai ứng dụng. Bản phát hành gần đây đã tích hợp với SOA, APEX không cạnh tranh với JDeveloper hay Oracle Java stack. APEX là chất keo kết các phần khác nhau của 1 giải pháp doanh nghiệp vào 1 tổng thể.

APEX là công cụ được lựa chọn để tạo các ứng dụng web lấy cơ sở dữ liệu làm trung tâm. Nếu nghiệp vụ kinh doanh của bạn đang tập trung vào tầng cơ sở dữ liệu, APEX là sự lựa chọn. Còn nếu nghiệp vụ kinh doanh của bạn đang ở tầng giữa hay Java thì J2EE là sự lựa chọn tốt hơn. APEX đã nâng cấp phiên bản và đã có hàng ngàn người dùng. Với số lượng như vậy đảm bảo 1 tương lai lành mạnh cho APEX. Một bài báo gần đây của InfoWord:

“Chúng ta cần phải hiểu được cơ sở dữ liệu”, ông Mike Hichwa, phó chủ tịch phát triển phần mềm Oracle, nói về ứng dụng Express 3.1, các phiên bản tiếp theo sẽ giữ được chức năng cốt lõi, cải thiện giao diện, có nhiều wizard hướng tới sự thân thiên cho các nhà phát triển không chuyên.

Application Express cho phép người dùng cơ sở dữ liệu Oracle, gồm những người có kỹ năng hạn chế, tạo và quản lý các ứng dụng web bảo mật chỉ với trình duyệt web. Công cụ này có thể được dùng thử nghiệm các ứng dụng trên nền Web cũng như ứng dụng hỗ trợ hàng chục ngàn người dùng.

Hiện tại, Oracle ước tính khoảng 100,000 nhà phát triển đang Application Express, nhưng công ty mong muốn mở rộng công cụ để người sử dụng nhiều hơn nữa. Oracle đặt biệt quan tâm đến những người hiện đang dùng Microsoft Access hoặc Excel hay Lotus Notes để phát triển ứng dụng nền web.

Tôi hy vọng APEX có 1 tương lai tươi sáng!

Nói về tác giả

Lewis Cunningham đã viết blog An Expert’s Guide to Oracle Technology từ 03/2005. Lewis là 1 Oracle ACE, có chứng chỉ phát triển PL/SQL, quyền tác giả xuất bản và thường xuyên tham gia hội thảo. Để biết thêm về Oracle APEX, tải The Buzz About Oracle Application Express, hoặc ghé thăm Oracle Application Express tại Oracle Technology Network.