Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

ZigBee – Thu thập dữ liệu từ các cảm biến và truyền về máy chủ thông qua web service – phần 2

Leave a comment


IV. Các bước thực hiện

1. Bước 1: Cấu hình thiết bị thu/phát (XBee) thứ 1 (coordinator)

1.1 Kết nối XBee với máy tính

Gắn bộ thu/phát sóng ZigBee vào XBee USB Adapter và kết nối với máy tính thông qua USB cable.

clip_image001

1.2 Cấu hình XBee dùng X-CTU

Mở X-CTU và thêm thiết bị (XBee) vào màn hình quản lý.

clip_image003

Thay đổi giá trị các tham số như sau:

ID – PAN ID: Gán PAN (Personal Area Network) ID cho mạng. Giá trị giống nhau cho tất cả các XBee trong mạng.

clip_image005

DL – Destination Address Low: Gán địa chỉ 32 / 64 bit ở mức thấp của bên nhận, giá trị 0x000000000000FFFF nghĩa là broadcast cho tất cả các thiết bị thuộc cùng ID – PAN ID.

clip_image007

BD – Baud Rate: tốc độ truyền dữ liệu. Giá trị giống nhau cho tất cả các XBee trong mạng.

clip_image009

Lưu cấu hình cho XBee với vai trò Zigbee Coordinator AT

clip_image011

2. Bước 2: Cấu hình thiết bị thu/phát (XBee) thứ 2 và 3 (router 1 và 2)

Tương tự như cấu hình cho XBee thứ 1 (coordinator), ta thay đổi giá trị các tham số sau:

ID – PAN ID: Gán PAN (Personal Area Network) ID cho mạng. Giá trị giống nhau cho tất cả các XBee trong mạng.

JV – Channel Verification: Nếu giá trị là Enabled[1] thì router sẽ xác định coordinator trong cùng mạng và tự động joined vào.

clip_image013

DL – Destination Address Low: Gán địa chỉ 32 / 64 bit ở mức thấp của bên nhận, 0x0000000000000000 là địa chỉ ở mức thấp của coordinator.

clip_image015

BD – Baud Rate: tốc độ truyền dữ liệu. Giá trị giống nhau cho tất cả các XBee trong mạng.

clip_image017

D3 AD3/DIO3 Configuration: Giá trị Digital Input [3].

IR IO Sampling Rate: 3E8

clip_image019

Lưu cấu hình cho XBee với vai trò ZigBee Router AT:

clip_image020

3. Bước 3: Nạp chương trình vào Arduino Fio 1 (điều khiển Motion Sensor)

3.1 Kết nối board mạch Arduino Fio 1 với máy tính thông qua USB cable

Kết nối board mạch Arduino Fio với FTDI Basic breakout, sau đó kết nối FTDI Basic breakout với máy tính thông qua USB cable.

clip_image022

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s