Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Agile #9 – Artifacts

1 Comment


Scrum dùng các công cụ đơn giản nhưng hiệu quả để quản lý công việc. Chúng gồm các yêu cầu của Product Owner, được gọi là Product Backlog; bảng kế hoạch của từng Sprint, gọi là Sprint Backlog và biểu đồ Burndown Chart.

image

Product Backlog

Danh sách ưu tiên các tính năng (feature) hoặc đầu ra khác của dự án, có thể hiểu như danh sách yêu cầu (requirement) của dự án. Product Owner chịu trách nhiệm sắp xếp độ ưu tiên cho từng hạng mục (Product Backlog Item) trong Product Backlog dựa trên các giá trị do Product Owner định nghĩa (thường là giá trị thương mạI – business value).

image

Product Backlog có thể không bao giờ hoàn chỉnh, phiên bản sớm của Product Backlog chỉ cho thấy các yêu cầu đã được tìm hiểu rõ ràng từ lúc đầu tiên. Product Backlog sẽ tiến hóa cùng với sản phẩm và môi trường mà nó sẽ được sử dụng. Chừng nào sản phẩm còn đó, thì Product Backlog vẫn hiện diện.

image

Sprint Backlog

Bảng kế hoạch cho 1 Sprint; là kết quả của buổi họp lập kế hoạch (Sprint Planning). Với sự kết hợp của Product Owner, nhóm sẽ phân tích các yêu cầu theo độ ưu tiên từ cao xuống thấp để hiện thức hóa các hạng mục trong Product Backlog dưới dạng danh sách công việc (TODO list).

image

Sprint Backlog là các chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng của nhóm phát triển.

Point: dùng đánh giá độ khó, gán điểm cho mỗi user story.

image

Burndown Chart

Biểu đồ hiển thị xu hướng của dự án dựa trên lượng thời gian cần thiết còn lại để hoàn tất công việc. Burndown Chart có thể dùng theo dõI tiến độ của Sprint (gọi là Sprint Burndown Chart) hoặc của cả dự án (Product Burndown Chart). Biểu đồ Burndown không phải là một tiêu chuẩn của Scrum theo định nghĩa mới, nhưng vẫn được dùng rộng rãi do tính hữu ích.

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

One thought on “Agile #9 – Artifacts

  1. Pingback: Agile – Học những điều cơ bản về Agile/Scrum trong 17 ngày – bookmark | Đỉnh NGUYỄN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s