Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Agile #8 – Định nghĩa "Hoàn thành"

1 Comment


Thế nào là định nghĩa "Hoàn thành" trong Agile/Scrum?

– Được đồng thuận giữa tất cả các bên liên quan và phù hợp với tiêu chuẩn, quy ước của tổ chức cũng như các chỉ dẫn khác.

– Khi một công việc được ghi nhận là "Hoàn thành" tại cuộc họp sơ kết Sprint, nó phải thỏa mãn định nghĩa hoàn thành.

– Là công cụ để nhóm tự kiểm tra công việc của mình.

– Thường phản ánh trình độ kỹ thuật của nhóm.

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

One thought on “Agile #8 – Định nghĩa "Hoàn thành"

  1. Pingback: Agile – Học những điều cơ bản về Agile/Scrum trong 17 ngày – bookmark | Đỉnh NGUYỄN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s