Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Agile #7 – Scrum Dev Team

1 Comment


image

Scrume Dev Team làm nhiệm vụ gì?

– Nhóm tự tổ chức: không ai (kể cả Scrum Master) có quyền yêu cầu Dev Team cách chuyển Sprint backlog thành phần tăng trưởng sản phẩm có thể chuyển giao được.

– Nhóm liên chức năng: Dev Team có đủ các kỹ năng cần thiết để tạo ra phần tăng trưởng của sản phẩm.

– Scrum không ghi nhận một chức danh nào trong nhóm phát triển ngoài Nhà phát triển (Developer).

– Các thành viên của nhóm phát triển có thể có các kỹ năng chuyên biệt và chuyên môn đặc thù, nhưng họ phải chịu trách nhiệm dưới một thể thống nhất là Nhóm phát triển (Dev Team).

– Nhóm phát triển không chứa các nhóm con nào khác với các chức năng đặc thù như "Nhóm kiểm thử" hay "Nhóm phân tích nghiệp vụ".

Nhóm phát triển (Dev Team) gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuốI mỗi Sprint. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền để tự tổ chức và quản lý công việc của họ.

Nhóm phát triển đủ nhỏ để giữ sự linh hoạt và đủ lớn để hoàn thành công việc. Ít hơn 3 người sẽ làm giảm sự tương tác và dẫn đến năng suất thấp; các nhóm quá nhỏ sẽ đối mặt với các ràng buộc kỹ năng trong suốt Sprint, dẫn đến khó có thể chuyển giao khối tăng trưởng phát hành được.

Nhóm nhiều hơn 9 người thì cần nhiều sự điều phối. Nhóm quá lớn sẽ rất khó kiểm soát quá trình thực nghiệm.

Vai trò của Product Owner và Scrum Master không được tính vào kích thước của nhóm phát triển, trừ khi họ cũng kiêm luôn vai trò là thành viên của nhóm phát triển.

image

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

One thought on “Agile #7 – Scrum Dev Team

  1. Pingback: Agile – Học những điều cơ bản về Agile/Scrum trong 17 ngày – bookmark | Đỉnh NGUYỄN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s