Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Agile #6 – Scrum Master

1 Comment


image

SCRUM Master làm nhiệm vụ gì?

– Chịu trách nhiệm đảm bảo phương pháp Scrum được thực hiện đúng.

– Là người lãnh đạo và cũng là người phục vụ cho Product Owner, Dev Team, tổ chức.

Scrum Master phục vụ Product Owner

– Tìm kiếm các kỹ thuật để quản lý hiệu quả Product Backlog

– Giao tiếp tích cực với nhóm phát triển về tầm nhìn, mục đích và các hạng mục của Product Backlog.

– Dạy cho nhóm phát triển biết cách tạo ra các hạng mục Product Backlog thật rõ ràng và đơn giản.

– Hiểu rõ việc lập kế hoạch dài hạn sản phẩm trong một môi trường thực nghiệm.

– Thúc đẩy các buổi họp Sprint theo yêu cầu hoặc khi cần thiết.

Scrum Master phục vụ Dev Team

– Huấn luyện nhóm phát triển cách tự tổ chức và làm việc liên chức năng.

– Dạy và lãnh đạo nhóm phát triển cách tạo ra các sản phẩm có giá trị cao.

– Loại bỏ các trở lực trong quá trình làm việc của nhóm phát triển.

Scrum Master phục vụ tổ chức

– Lãnh đạo và huấn luyện tổ chức áp dụng Scrum.

– Lập kế hoạch triển khai Scrum trong phạm vi tổ chức.

– Giúp đỡ nhân viên các bên liên quan hiểu và sử dụng Scrum cũng như quá trình phát triển sản phẩm thực nghiệm.

– Tạo ra sự thay đổi làm tăng năng suất của nhóm Scrum.

– Làm việc với các Scrum Master khác để gia tăng hiệu quả của việc áp dụng Scrum trong tổ chức.

image

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

One thought on “Agile #6 – Scrum Master

  1. Pingback: Agile – Học những điều cơ bản về Agile/Scrum trong 17 ngày – bookmark | Đỉnh NGUYỄN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s