Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Agile #5 – Product Owner

1 Comment


Product Owner (chủ sản phẩm) làm nhiệm vụ gì?

– Định nghĩa các hạng mục trong product backlog (các tính năng, bản vá lỗi, …)

– Quyết định ngày và nội dung bảng release.

– Sắp xếp các hạng mục trong product backlog để tối ưu hóa mục tiêu và nhiệm vụ.

– Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc.

– Tham gia tích cực vào tiến trình phát triển.

– Phải có tầm nhìn cho sản phẩm.

image

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

One thought on “Agile #5 – Product Owner

  1. Pingback: Agile – Học những điều cơ bản về Agile/Scrum trong 17 ngày – bookmark | Đỉnh NGUYỄN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s