Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Agile #4 – Các thành phần của SCRUM

1 Comment


Các yếu tố tạo nên Scrum

Roles: các vai trò

Meetings: Các cuộc họp

Artifacts: Các công cụ

image

Các vai trò trong SCRUM

Scrum định nghĩa 3 vai trò:

– Product Owner: (chủ sản phẩm) là người chịu trách nhiệm về sự thành công của dự án, định nghĩa các yêu cầu và đánh giá cuối cùng đầu ra của các nhà phát triển phần mềm.

– Scrum Master: là người hiểu biết sâu sắc về Scrum và đảm bảo nhóm làm việc hiệu quả với Scrum. (không phải PM), ngườI bảo vệ nhóm dev khỏi sự phân tâm từ bên ngoàI và tập trung hoàn thành tốt công việc của 1 Sprint.

– Scrum Development Team: (nhóm phát triển) là một nhóm liên chức năng (cross-functional: bao gồm phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, …) tự quản lý để tiến hành chuyển đổi các yêu cầu được tổ chức trong sprint backlog thành chức năng của hệ thống. (là một nhóm nhỏ từ 4-9 người giữ các vai trò khác nhau và hợp tác với nhau).

image

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

One thought on “Agile #4 – Các thành phần của SCRUM

  1. Pingback: Agile – Học những điều cơ bản về Agile/Scrum trong 17 ngày – bookmark | Đỉnh NGUYỄN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s