Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Agile #2 – Scrum là gì?

1 Comment


SCRUM là gì?

Scrum là một quy trình phát triển phần mềm theo mô hình Agile.

Mang lại giá trị cao nhất trong thời gian ngắn nhất.

Các nhóm trong scrum là tự quản (self-managing), tự tổ chức (self-organizing) và liên chức năng (cross-functional).

Hoạt động theo nguyên lý thực nghiệm (empiricism).

Gọn nhẹ và linh hoạt.

Scrum chia phần mềm thành các phần nhỏ để phát triển (các phần nhỏ này phải độc lập và release được), lấy ý kiến khách hàng và thay đổi cho phù hợp ngay trong quá trình phát triển để đảm bảo sản phẩm release đáp ứng những gì khách hàng mong muốn.

Nguyên lý thực nghiệm: tri thức đến từ kinh nghiệm, tin rằng mọi tri thức đều phát sinh từ kinh nghiệm. Một nhận thức đúng hay sai cần phải được kiểm chứng bằng thực tế.

Ai đã dùng SCRUM?

Google, Nokia, Logigear, Microsoft, Yahoo, FPT,…

Tại sao sử dụng SCRUM?

– Hoạt động đều hướng giá trị

– Định hướng khách hàng

– Chất lượng sản phẩm cao

– Giảm thiểu rủI ro khi ứng dụng gặp vấn đề

– Tăng năng suất lao động

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

One thought on “Agile #2 – Scrum là gì?

  1. Pingback: Agile – Học những điều cơ bản về Agile/Scrum trong 17 ngày – bookmark | Đỉnh NGUYỄN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s