Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Agile #16 – User Story

1 Comment


image

Một trong những mục tiêu của Backlog Refinement Meeting là tạo ra các PBIs (User Story) (Product Backlog Items) thoả các điều kiện:

+ Independent: Các User Story dễ làm việc nhất thì phải là các user story độc lập, không chồng lấp và có thể được lên kế hoạch và thực thi theo bất kỳ thứ tự nào.

+ Negotiable: Một story tốt phải có thể thương lượng. Nó không phải là một hợp đồng rõ ràng các tính năng, các chi tiết sẽ được hợp tác tạo ra giữa khách hàng và nhà phát triển

+ Valuable: Một story cần phải có giá trị với khách hàng

+ Estimable: Một story tốt có thể được ước tính. Chúng ta không cần một ước lượng chính xác nhưng phải đủ để giúp cho khách hàng đưa ra đánh giá và sắp xếp các story.

+ Small: Một story tốt có định hướng là càng nhỏ càng tốt (epic thành các user story nhỏ hơn), có khả năng thực thi nhanh chóng và có ước tính chính xác cao.

+ Testable: Có khả năng kiểm thử được. Nếu khách hàng không biết phải kiểm thử story như thế nào chứng tõ rằng story đó chưa rõ ràng hoặc là nó không có giá trị gì cho họ hoặc khách hàng cần sự giúp đỡ trong việc kiểm thử.

image

User Story đảm bảo sự cân bằng giữa các bên tham gia phát triển thể hiện bằng một ngôn ngữ hướng người dùng và các nhà phát triển có thể hiểu được. Ví dụ:… US Phải trả lời được các câu hỏi Who? What? Why?

– Who: As a student

– What: I can see my grades online

– Why: I don’t have to wait until I get to school to know whether I’m passing.

image

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

One thought on “Agile #16 – User Story

  1. Pingback: Agile – Học những điều cơ bản về Agile/Scrum trong 17 ngày – bookmark | Đỉnh NGUYỄN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s