Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Agile #14 – Sprint Retrospective Meeting

1 Comment


image

 

– Dừng và nhìn lại, tìm kiếm các cải tiến và xây dựng tổ chức học tập

– Khung thời gian: 3 giờ

– Thành phần: Scrum Master + Nhóm phát triển

– Product Owner có thể tham dự

– Câu hỏi: Đã làm tốt những gì? Phải cải thiện những gì?

– Scrum Master trợ giúp nhóm tìm hiểu, không đưa ra câu trả lời.

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

One thought on “Agile #14 – Sprint Retrospective Meeting

  1. Pingback: Agile – Học những điều cơ bản về Agile/Scrum trong 17 ngày – bookmark | Đỉnh NGUYỄN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s