Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Agile #13 – Sprint Review Meeting

1 Comment


– Nhóm phát triển trình bày những hạng mục đã “hoàn thành” của Product Backlog cho Product Owner và các bên liên quan

– Khung thời gian: 4 giờ

– Thành phần: Nhóm Scrum + các bên liên quan

– Không trình bày những tính năng chưa hoàn thành

– Các phản hồi được đưa ra – Product Backlog có thể được đánh giá lại độ ưu tiên

– Product Owner nên sử dụng kỹ thuật kiểm thử chấp nhận để đánh giá các tính năng

Acceptance Testing: (Kiểm thử chấp nhận)

– Người sử dụng (hoặc khách hàng) chấp nhận kết quả làm việc của Nhóm Phát Triển

– Khách hàng là bên viết các bài test này

– Các test được áp dụng đối với tất cả các logic nghiệp vụ quan trọng

– Có thể tự động hoá được thông qua các hệ thống trợ giúp (Framework for Integrated test, Fitnesse)

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

One thought on “Agile #13 – Sprint Review Meeting

  1. Pingback: Agile – Học những điều cơ bản về Agile/Scrum trong 17 ngày – bookmark | Đỉnh NGUYỄN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s