Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Agile #12 – Daily Scrum Meeting

1 Comment


Duy trì mỗi ngày 15p để đồng bộ hóa công việc và lập kế hoạch tức thời.

3 câu hỏi:

-Đã làm được gì kể từ lần họp trước?

-Sẽ làm gì từ giờ cho tới lần họp tiếp theo?

-Có khó khăn gì trong công việc?

Các thành viên trong nhóm sẽ báo cáo cho nhau, KHÔNG báo cáo cho Scrum Master.

Cố định thời gian, địa điểm, nên đứng khi họp.

image

Thanh tra để thích nghi:

-Nhóm có tự quản lý?

-Nhóm có chia sẻ công việc?

-Các báo cáo của nhóm có rõ ràng?

-Các nhiệm vụ quá lớn?

-Nó có lâu quá không?…..Có trở ngại nào ko?

Sau buổi họp Sprint hàng ngày:

-Họp Sprint hàng ngày không giải quyết các vấn đề

-Nó là cơ chế “thanh tra – thích nghi”

+ Phải bám đuổi Scrum hàng ngày để thích nghi

+ Các hành động bám đuổi: họp, huấn luyện, thảo luận, xem xét…

-Scrum Master trợ giúp nhóm tháo gỡ những trở ngại

-Nhóm cập nhật sau họp Scrum hàng ngày:

+ Scrum Backlog với các tác vụ và đánh giá mới

+ Danh mục các vấn đề (Impediment Backlog)

+ Biểu đồ Sprint Burndown

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

One thought on “Agile #12 – Daily Scrum Meeting

  1. Pingback: Agile – Học những điều cơ bản về Agile/Scrum trong 17 ngày – bookmark | Đỉnh NGUYỄN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s