Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Agile #11 – Sprint Planning Meeting

1 Comment


Nhóm Scrum chọn ra các hạng mục có độ ưu tiên cao nhất từ Product Backlog để làm trong Sprint dựa theo năng lực của nhóm.

image

Sprint Planning Meeting nhằm thiết lập mục tiêu của Sprint. Lựa chọn các việc cho Sprint và làm rõ cách để đạt được chúng.

image

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

One thought on “Agile #11 – Sprint Planning Meeting

  1. Pingback: Agile – Học những điều cơ bản về Agile/Scrum trong 17 ngày – bookmark | Đỉnh NGUYỄN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s