Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Agile #10 – Meetings

1 Comment


Có 4 loại meetings trong Scrum:

– Sprint Planning Meeting: thiết lập mục tiêu Sprint. Lựa chọn các việc cần làm trong Sprint và làm rõ cách đạt được chúng.

– Daily Scrum Meeting: đồng bộ hóa công việc, cập nhật kế hoạch và công việc.

– Sprint Review Meeting: sớ kết các việc đã hoàn thành trong Sprint. Kiểm tra có đạt được mục tiêu Sprint hay không.

– Sprint Retrospective Meeting: (họp cải tiến Sprint)

image

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

One thought on “Agile #10 – Meetings

  1. Pingback: Agile – Học những điều cơ bản về Agile/Scrum trong 17 ngày – bookmark | Đỉnh NGUYỄN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s