Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

AWS #2 – Giới thiệu về Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

Leave a comment


Amazon EC2 là gì?

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) cung cấp khả năng tính toán có thể mở rộng trong Amazon Web Services (AWS) cloud. Dùng Amazon EC2 giúp loại bỏ nhu cầu đầu tư vào phần cứng trước tiên, vì vậy bạn có thể tập trung phát triển và triển khai ứng dụng nhanh hơn. Bạn có thể dùng Amazon EC2 để nhiều hoặc vài máy chủ ảo như bạn cần, cấu hình bảo mật và kết nối mạng, và quản lý lưu trữ. Amazon EC2 cho phép tăng/giảm nhu cầu tính toán, xử lý tùy theo nhu cầu bạn cần.

Đặc điểm của Amazon EC2

Amazon EC2 cung cấp các đặc điểm sau:

 • Môi trường tính toán ảo hóa, được biết như instances
 • Các mẫu được định nghĩa trước cho instances, được biết như Amazon Machine Images (AMIs), cung cấp các gói phần mềm cần thiết cho máy chủ (gồm hệ điều hành và các phần mềm)
 • Các cấu hình khác nhau của CPU, memory, storage, và networking cho instances, được biết như instance types
 • Bảo mật thông tin đăng nhập đến isntances dùng key pairs (AWS lưu public key, bạn sẽ lưu private key ở nơi an toàn)
 • Lưu trữ dữ liệu tạm thời, sẽ bị xóa khi dừng hoặc hủy instance, được biết như instance type volumes
 • Lưu trữ dữ liệu lâu dài dùng Amazon Elastic Block Store (EBS), được biết như Amazon EBS volumes
 • Tách biệt tài nguyên như instances và Amazon EBS volumes trên các vùng lưu trữ vật lý ở nhiều vị trí, được biết như regions và Availability Zones
 • Firewall cho phép chỉ định protocols, ports, và source IP ranges được phép truy xuất đến instances dùng security groups
 • Địa chỉ Static IP được biết như Elastic IP addresses
 • Metadata, được biết như tags, mà bạn có thể tạo và gán cho Amazon EC2 resources
 • Các mạng ảo mà bạn có thể tạo để cô lập với phần còn lại của AWS cloud, và bạn có thể tùy chọn kết nối đến mạng của riêng mình, được biết như virtual private clouds (VPCs)

Các dịch vụ liên quan

Bạn có thể sử dụng các tài nguyên Amazon EC2 như instances và volumes trực tiếp dùng Amazon EC2. Bạn cũng có thể dùng các tài nguyên Amazon EC2 dùng các dịch vụ khác trong AWS.

 • Auto Scaling
 • CloudFormation
 • Elastic Beanstalk
 • Elastic Load Balancing – tự động phân phối lưu lượng đến ứng dụng trên nhiều instances
 • CloudWatch – giám sát trạng thái instances và Amazon EBS volumes
 • CloudTrail – giám sát các cuộc gọi hàm đến Amazon EC2 API từ tài khoản của bạn, bao gồm cả các cuộc gọi hàm được thực hiện bởi AWS Management Console, command line tools, và các dịch vụ khác

Truy xuất đến Amazon EC2

Amazon EC2 cung cấp giao diện người dùng dựa trên web, Amazon EC2 console. Nếu bạn đã đăng nhập với tài khoản AWS, bạn có thể truy xuất Amazon EC2 console bằng cách vào AWS Management Console và chọn EC2.

Nếu bạn dùng giao diện command line, có 1 số tùy chọn:

AWS Command Line Interface (CLI)

Cung cấp các lệnh cho hầu hết các sản phẩm của AWS, được hỗ trợ trên Windows, Mac và Linux.

Amazon EC2 Command Line Interface (CLI) Tools

Cung cấp các lệnh cho Amazon EC2, Amazon EBS, và Amazon VPC, được hỗ trợ trên Windows, Mac và Linux.

AWS Tools for Windows PowerShell

Cung cấp các lệnh cho hầu hết các sản phẩm của AWS cho môi trường Windows PowerShell.

Amazon EC2 cung cấp Query API. Các yêu cầu gọi hàm thuộc dạng HTTP và HTTPS dùng HTTP verbs GET và POST và Query parameter tên Action.

Nếu bạn muốn xây dựng ứng dụng dùng 1 ngôn ngữ cụ thể thay vì gọi các yêu cầu thông qua HTTP hoặc HTTPS, AWS cung cấp các thư viện, mã nguồn, các bài tự học, và các tài nguyên khác cho người phát triển phần mềm. Đây chính là AWS SDKs and Tools.

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s