Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

[English For You] – Beginner Levels – Lession 1-10

Leave a comment


English For You là chuỗi các bài học tiếng anh bằng video được chia thành 3 cấp độ từ rất cơ bản đến nâng cao. Nó được chuẩn bị và giảng dạy bởi các giáo viên tiếng Anh rất chuyên nghiệp và nghiêm túc.

Cấp độ này dành cho những học viên có vốn tiếng anh rất căn bản hoặc chưa được học tiếng anh trước đây. Cấp độ Beginner gồm 30 bài học và đây là bước đệm đầu tiên  để bạn bước vào thế giới tiếng Anh.

Beginner Levels – Lession 1: Nice To Meet You!

Beginner Levels – Lession 2: How Are You?

Beginner Levels – Lession 3: What does she look like?

Beginner Levels – Lession 4: Where are you from?

Beginner Levels – Lession 5: Do you speak English

Beginner Levels – Lession 6: My Family

Beginner Levels – Lession 7: These are my relatives

Beginner Levels – Lession 8: What do you do?

Beginner Levels – Lession 9: Where do you work?

Beginner Levels – Lession 10: What time is it?

Have a good time!

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s