Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Big Data #21 – Tổng kết và định hướng tiếp theo

Leave a comment


Hành trình đến với big data:

  • Lên kế hoạch đọc các tài liệu của Apache
  • Xem các khóa học của Pluralsight
  • Tìm hiểu HortonWorks Sandbox
  • Bắt tay vào tạo các buổi seminar về Big Data
  • Viết bài về Big Data trên các trang blog.

(Theo http://blogSQLAuthority.com)

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s