Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

[What’s New] – SQL Server 2012 – Những điểm mới trong cài đặt

Leave a comment


SQL Server 2012 giới thiệu môt số sự thay đổi trong cài đặt:

1. Datacenter Edition: Datacenter edition được giới thiệu trong SQL Server 2008 R2 và không còn tồn tại trong SQL Server 2012. Thông tin về các phiên bản của SQL Server, xem Editions and Components of SQL Server 2012.

2. Business Intelligence edition: SQL Server 2012 giới thiệu 1 phiên bản mới của SQL Server – SQL Server Business Intelligence.

SQL Server 2012 Business Intelligence edition cung cấp nền tảng toàn diện để xây dựng các giải pháp BI dễ quản lý, khả năng mở rộng và bảo mật. Thêm thông tin, xem Features Supported by the Editions of SQL Server 2012.

3. Enterprise Edition: bắt đầu từ SQL Server 2012, có 2 phiên bản Enterprise khác nhau dựa trên bản quyền:

   – Enterprise Edition: Server/License Access License (CAL) based licensing

   – Enterprise Edition: Core-base Licensing

Thêm thông tin về các giới hạn của SQL Server, xem Compute Capacity Limits by Edition of SQL Server.

4. Các thay đổi về HĐH: bắt đầu từ SQL Server 2012, SP 1 là yêu cầu tối thiểu dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Thêm thông tin về các yêu cầu trên HĐH, xem Hardware and Software Requirements for Installing SQL Server 2012.

5. Data Quality Services: bây giờ có thể cài Data Quality Services (DQS) trong khi cài SQL Server. Thêm thông tin, xem Install Data Quality Services.

6. Product Update: Product Update là đặc tính mới trong cài đặt SQL Server 2012. Nó sẽ cập nhật mới nhất cho sản phẩm cài đặt chính. Thêm thông tin, xem Product Updates in SQL Server 2012 Installation.

7. Server Core Installation: bắt đầu từ SQL Server 2012, chúng ta có thể cài SQL Server trên Windows Server 2008 R2 Server Core SP1. Thêm thông tin, xem  Install SQL Server 2012 Server Core.

8. SQL Server Data Tools (còn được gọi là Business Intelligence Development Studio): bắt đầu từ SQL Server 2012, bạn có thể cài đặt SQL Server Data Tools (SSDT) cung cấp IDE để xây dựng các giải pháp cho Business Inteligence: Analysis Services, Reporting Services, và Integration Services.

SSDT cũng gồm “Database Projects”, cung cấp môi trường tích hợp cho người phát triển CSDL có thể làm các công việc thiết kế cho nền tảng SQL Server dùng Visual Studio.

9. SQL Server multi-subnet clustering: bây giờ bạn có thể cấu hình SQL Server failover cluster dùng các node khác subnet. Thêm thông tin, xem SQL Server Multi-Subnet Clustering.

10. SMB file share is a supported storage option: các database hệ thống (master, model, msdb, và tempdb), và database người dùng Database Engine có thể được cài đặt trên trên máy chủ chia sẽ tập tin SMB. Điều này áp dụng cho cài đặt SQL Server stand-alone và SQL Server failover cluster. Thêm thông tin, xem Install SQL Server with SMB file share as a storage option.

Important: Tài khoản cài đặt SQL Server phải có FULL CONTROL và quyền NTFS trên SMB share folders. SQL Server service account và SQL Server agent service account phải có quyền FULL CONTROL trên SMB share folders.

Cùng 1 số thay đổi khác mình chưa quan tâm.

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s