Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

rlwrap – Tiện ích lịch sử dòng lệnh trên SQL*Plus và RMAN

Leave a comment


Tiện ích rlwrap (readline wrapper) cung cấp dữ liệu lịch sử các lệnh đã gõ làm đầu vào cho bất kỳ lệnh nào khác. Đây là bổ sung thật sự hữu ích cho SQL*Plus và RMAN trên Linux. Bài viết giải thích cách cài rlwrap và thiết lập nó cho SQL*Plus và RMAN.

Tải về phiên bản rlwrap mới nhất từ địa chỉ:

* http://utopia.knoware.nl/~hlub/rlwrap/

Unzip và cài phần mềm bằng các lệnh sau:

# gunzip rlwrap*.gz
# tar -xvf rlwrap*.tar
# cd rlwrap*
# ./configure
# make
# make check
# make install

Chạy các lệnh sau, hoặc tốt hơn là thêm khai báo vào tập tin “.bash_profile” của tài khoản oracle.

alias rlsqlplus='rlwrap sqlplus'
alias rlrman='rlwrap rman'

Bây giờ bạn có thể khởi động SQL*Plus hoặc RMAN dùng “rlsqlplus” và “rlrman”, và bạn sẽ có lịch sử các lệnh và dòng lện hiện tại có thể được thay đổi dùng các phím mũi tên và các phím xóa.

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s