Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Cài đặt Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c trên Oracle Linux 5

Leave a comment


Enterprise Manager Cloud Control là tên gọi mới của Enterprise Manager Grid Control. Bài viết này hướng dẫn cài Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c Release 1 trên Oracle Linux 5.7 (x86).

Phần mềm

Tải về các phần mềm sau:

  • Oracle Linux 5.7 (x86)
  • Oracle Database 11gR2 (11.2.0.3) (x86)
  • Enterprise Manager Cloud Control 12c Release 1 (12.1.0.1) (x86)

Lưu ý: Các phiên bản cơ sở dữ liệu cũ được hỗ trợ, nhưng đốI với Oracle 11g thì phiên bản trước 11.2.0.2 phải cần patch.

Cài đặt cơ sở dữ liệu

Tham khảo

CàI đặt Oracle Database 11gR2 trên Oracle Linux

Cài đặt Cloud Control 12c

Tạo thư mục cài đặt Middleware

$ mkdir -p /u01/app/oracle/Middleware

Giải nén tập tin cài đặt Cloud Control, chạy script runInstaller để bắt đầu cài đặt.

$ unzip em12_linux_disk1of2.zip
$ unzip em12_linux_disk2of2.zip

$ ./runInstaller

Nếu muốn nhận thông tin hỗ trợ, nhập thông tin chi tiết, hoặc bỏ chọn các cập nhật bảo mật và click “Next”.

image

Chọn “Yes” ở hộp thoại cảnh báo.

image

Nếu muốn kiểm tra các cập nhật, nhập thông tin được yêu cầu, hoặc chọn “Skip” và click nút “Next”.

image

Nếu hệ thống thiếu các package cần thiết, hãy cài đủ. Có thể bỏ qua một vàI cảnh báo không quan trọng. Trên hệ thống PROD bạn phảI đảm bảo tất cả đều OK.

image

Xác nhận bỏ qua một vàI cảnh báo

image

Chọn vị trí càI Middleware

image

Nhập mật khẩu quản trị Middleware và Cloud Control

image

Lưu ý: Oracle Enterprise Manager Cloud Control chỉ hỗ trợ các phiên bản CSDL như sau:

image

Nếu bạn đã có càI Enterprise Manager Database Control, phảI gỡ bỏ trước khi càI Cloud Control

image

image

image

Một số yêu cầu có thể xảy ra trong khi càI Cloud Control.

image

Chọn “Yes” để trình càI đặt tự fix điều kiện cần thiết.

Màn hình cảnh báo sau đây là rất quan trọng khi càI trên hệ thống PROD nhằm đảm bảo hiệu suất và tính ổn định. Nhưng trong trường hợp test, bạn có thể bỏ qua

image

View lạI thông tin và bắt đầu càI đặt

image

Lưu ý thông tin WebLogic và port

image

Quá trình càI đặt bắt đầu

image

Thực thi script sau vớI quyền root

image

Các thành phần cần thiết được càI đặt thành công

image

Quá trình càI đặt thành công và thông tin chi tiết

image

Đăng nhập “Enterprise Manager Cloud Control”:

URL: https://host_name:7801/em

Tài khoản đăng nhập: sysman/mật khẩu đã nhập ở các bước trên

image

Chấp nhận bản quyền

image

Màn hình chính:

image

Đăng nhập “Admin Server”:

URL:

TàI khoản đăng nhập: weblogic / mật khẩu đã nhập ở các bước trên

image

Màn hình chính:

image

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s