Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Oracle–Quản lý Database Instance

Leave a comment


  Thực hành: Tạo và quản lý file tham số

Bài viết này giới thiệu cách tạo và dùng SPFILE và duy trì PFILE.

 • Áp dụng cho bất kỳ HĐH
 • Dùng công cụ SQL Plus
 • Tập trung vào cách dùng SPFILE và duy trì PFILE
 • Thư mục default cho Windows là ORACLE_HOME\database\
 • Thư mục default cho UNIX là ORACLE_HOME/dbs/
  1. Dùng SQL Plus, select các tham số non-default từ view v$parameter.
  SQL> l
  
   1 select name, value from v$parameter
  
   2* where isdefault ='FALSE'
  
  SQL> /
  
   
  
  NAME           VALUE
  
  ------------------------- ---------------------------------------
  
  processes         150
  
  timed_statistics     TRUE
  
  shared_pool_size     29360128
  
  sga_max_size       135032864
  
  large_pool_size      1048576
  
  java_pool_size      0
  
  control_files      c:\oracle11g\oradata\ORCL\CONTROL01.CTL
  
  db_block_size       4096
  
  db_cache_size       16777216
  
  compatible        11.2.0
  
  fast_start_mttr_target  300
  
  undo_management      AUTO
  
  undo_tablespace      UNDOTBS
  
  remote_login_passwordfile EXCLUSIVE
  
  db_domain
  
  distributed_transactions 0
  
  instance_name       ORCL
  
  background_dump_dest   c:\oracle11g\admin\OEMREP\bdump
  
  user_dump_dest      c:\oracle11g\admin\OEMREP\udump
  
  core_dump_dest      c:\oracle11g\admin\OEMREP\cdump
  
  sort_area_size      524288
  
  db_name          ORCL
  
  open_cursors       300
  
   
  
  24 rows selected.

  2. Dùng SQL Plus, tạo SPFILE từ PFILE đã có trong thư mục default

  SQL> create spfile from pfile;
  
   
  
  File created.
  3. Dùng SQL Plus, select các tham số non-default từ view v$parameter
  SQL> l
  
   1 select name, isspecified, value
  
   2 from v$spparameter
  
   3* where isspecified = 'TRUE'
  
  SQL> /
  
   
  
  NAME           ISSPEC VALUE
  
  ------------------------- ------ ----------------------------------------
  
  processes         TRUE  150
  
  timed_statistics     TRUE  TRUE
  
  shared_pool_size     TRUE  16777216
  
  sga_max_size       TRUE  134217728
  
  large_pool_size      TRUE  1048576
  
  java_pool_size      TRUE  0
  
  control_files       TRUE  c:\oracle11g\oradata\ORCL\CONTROL01.CTL
  
  control_files       TRUE  c:\oracle11g\oradata\ORCL\CONTROL02.CTL
  
  control_files       TRUE  c:\oracle11g\oradata\ORCL\CONTROL03.CTL
  
  db_block_size       TRUE  4096
  
  db_cache_size       TRUE  16777216
  
  compatible        TRUE  11.2.0
  
  fast_start_mttr_target  TRUE  300
  
  undo_management      TRUE  AUTO
  
  undo_tablespace      TRUE  UNDOTBS
  
  remote_login_passwordfile TRUE  EXCLUSIVE
  
  db_domain         TRUE
  
  distributed_transactions TRUE  0
  
  instance_name       TRUE  ORCL
  
  dispatchers        TRUE  (PROTOCOL=TCP)(SER=MODOSE)
  
  dispatchers        TRUE  (PROTOCOL=TCP)(PRE=oracle.aurora.server.
  
                   GiopServer)
  
   
  
  dispatchers        TRUE  (PROTOCOL=TCP)(PRE=oracle.aurora.server.
  
                   SGiopServer)
  
   
  
  background_dump_dest   TRUE  c:\oracle11g\admin\ORCL\bdump
  
  user_dump_dest      TRUE  c:\oracle11g\admin\ORCL\udump
  
  core_dump_dest      TRUE  c:\oracle11g\admin\ORCL\cdump
  
  sort_area_size      TRUE  524288
  
  db_name          TRUE  ORCL
  
  open_cursors       TRUE  300
  
  28 rows selected.
  4. Dùng SQL Plus, tạo PFILE từ SPFILE đã có
  SQL> create pfile from spfile;
  
   
  
  File created.
  Thực hành: Mô tả kiến trúc Oracle và các thành phần chính
  Trong bài viết này, bạn sẽ thấy kích thước các thành phần của SGA, và tự động thay đổI kích thước của shared pool và buffer cache.
 • Áp dụng cho bất kỳ HĐH
 • Phiên bản CSDL giả định là 11g
 • Tài khoản database với quyền dba, sysdba
 • Giả sử bạn có SPFILE động thay vì PFILE
  1. Dùng SQL Plus, show kích thước SGA (Shared Global Area):
  SQL> show sga
  
   
  
  Total System Global Area 135032864 bytes
  
  Fixed Size          282656 bytes
  
  Variable Size       117440512 bytes
  
  Database Buffers      16777216 bytes
  
  Redo Buffers         532480 bytes
  
  SQL>
  2. Dùng SQL Plus, show cấu trúc bộ nhớ của SGA (bytes)
  SQL> l
  
   1 select name, value from v$parameter where name in
  
   2 ('shared_pool_size',
  
   3  'java_pool_size',
  
   4  'large_pool_size',
  
   5  'db_cache_size',
  
   6  'log_buffer')
  
   7* order by 1
  
  SQL> /
  
   
  
  NAME           VALUE
  
  ------------------------- -------------------------
  
  db_cache_size       16777216
  
  java_pool_size      0
  
  large_pool_size      1048576
  
  log_buffer        524288
  
  shared_pool_size     16777216
  
   
  
  SQL>
  3. Dùng SQL Plus, tự động alter kích thước của shared pool lên 32 Mb, show kích thước mớI và tự động alter kích thước trở về 16 Mb. Dùng lệnh ALTER SYSTEM cho cả 2 hành động.
  SQL> show parameter shared_pool_size
  
   
  
  NAME                 TYPE    VALUE
  
  ------------------------------------ ----------- --------------
  
  shared_pool_size           big integer 16777216
  
  SQL> alter system set shared_pool_size = 32m;
  
   
  
  System altered.
  
   
  
  SQL> show parameter shared_pool_size
  
   
  
  NAME                 TYPE    VALUE
  
  ------------------------------------ ----------- --------------
  
  shared_pool_size           big integer 33554432
  
  SQL> alter system set shared_pool_size = 16m;
  
   
  
  System altered.
  
   
  
  SQL> show parameter shared_pool_size
  
   
  
  NAME                 TYPE    VALUE
  
  ------------------------------------ ----------- --------------
  
  shared_pool_size           big integer 16777216
  
  SQL>
  4. Dùng SQL Plus, show kích thước của DB_BUFFER_CACHE và tự động thay đổi thành 32 Mb, sau đó thay đổi lại 16 Mb. Dùng lệnh ALTER SYSTEM cho cả 2 hành động.
  SQL> show parameter db_cache_size
  
   
  
  NAME                 TYPE    VALUE
  
  ------------------------------------ ----------- --------
  
  db_cache_size            big integer 16777216
  
  SQL> alter system set db_cache_size=32m;
  
   
  
  System altered.
  
   
  
  SQL> show parameter db_cache_size
  
   
  
  NAME                 TYPE    VALUE
  
  ------------------------------------ ----------- --------
  
  db_cache_size            big integer 33554432
  
  SQL> alter system set db_cache_size=16m;
  
   
  
  System altered.
  
   
  
  SQL> show parameter db_cache_size
  
   
  
  NAME                 TYPE    VALUE
  
  ------------------------------------ ----------- --------
  
  db_cache_size            big integer 16777216
  
  SQL>
  5. Dùng SQL Plus, select kích thước hiện tạI và kích thước trước đó của default buffer cache.
  SQL> l
  
   1 select name, current_size, buffers, prev_size, prev_buffers
  
   2* from v$buffer_pool
  
  SQL> /
  
   
  
  NAME           CURRENT_SIZE  BUFFERS PREV_SIZE PREV_BUFFERS
  
  ------------------------- ------------ ---------- ---------- ------------
  
  DEFAULT               16    3932     32     7864
  Thực hành: Start up and Shut down Instance
  BàI viết chỉ cách start up và shut down Oracle database
 • Áp dụng cho bất kỳ HĐH
 • Dùng công cụ SQL Plus
 • Cần quyền SYSDBA để shut down database
  1. Sau khi connect vào database vớI quyền SYSDBA trong SQL Plus, start up database ở trạng tháI NOMOUNT
  SQL> connect / as sysdba
  
  Connected to an idle instance.
  
  SQL> startup nomount
  
  ORACLE instance started.
  
   
  
  Total System Global Area 135032864 bytes
  
  Fixed Size          282656 bytes
  
  Variable Size       117440512 bytes
  
  Database Buffers      16777216 bytes
  
  Redo Buffers         532480 bytes
  2. Dùng SQL Plus, alter database sang trạng tháI MOUNT
  SQL> alter database oemrep mount;
  
   
  
  Database altered.
  3. Dùng SQL Plus, select trạng tháI của Instance từ view v$instance
  SQL> select instance_name, status from v$instance
  
  SQL> /
  
   
  
  INSTANCE_NAME  STATUS
  
  ---------------- -------
  
  ORCL      MOUNTED
  4. Dùng SQL Plus, alter database sang trạng tháI OPEN. Sau đó select trạng tháI của database từ view v$instance
  SQL> alter database open;
  
   
  
  Database altered.
  
   
  
  SQL> select instance_name, status from v$instance;
  
   
  
  INSTANCE_NAME  STATUS
  
  ---------------- -------
  
  ORCl      OPEN
  Thực hành: Shut down Instance
 • Áp dụng cho bất kỳ HĐH
 • Dùng công cụ SQL Plus
 • Cần quyền SYSDBA để shut down database
  1. Dùng SQL Plus, select trạng tháI database từ view v$instance
  SQL> select instance_name, status from v$instance;
  
   
  
  INSTANCE_NAME  STATUS
  
  ---------------- -------
  
  ORCL      OPEN
  2. Dùng SQL Plus, connect đến database vớI quyền SYSDBA
  SQL> connect / as sysdba
  
  Connected.

3. Dùng SQL Plus, shut down database vớI checkpoint

SQL> shutdown immediate

Database closed.

Database dismounted.

ORACLE instance shut down.
Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s