Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Các tập tin temp của ASP.NET được lưu ở đâu?

Leave a comment


Trước giờ tôi cũng không mấy khi quan tâm đến việc ASP.NET lưu trữ các tập tin tạm (temp) ở đâu. Gần đây tôi phát hiện ASP.NET cung cấp thuộc tính HttpRuntime.CodeGenDir cho phép xác định đường dẫn vật lý đến thư mục mà ASP.NET dùng lưu các tập tin temp (các tập tin mã nguồn được biên dịch, resources, …).

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Response.Write(HttpRuntime.CodegenDir);
    }

image

Chạy trang web trên máy tôi, output như sau:

C:\Users\DinhNN\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\b399a079\3f506e15

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s