Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Ý nghĩa của Oracle "I" và "G"

Leave a comment


Ý nghĩa của “I” và “G” trong Oracle và định dạng số phiên bản trong mỗI release của sản phẩm Oracle.

Ý nghĩa của “I” trong Oracle:

Phiên bản Oracle bắt đầu bằng ký tự I. Bắt đầu từ 1999 vớI phiên bản 6i, 8i và 9i. I là biểu thị cho “Internet”, nghĩa là viết tắt cho “Internet” và Oracle thêm “I” vào tên phiên bản để phản ánh sự hỗ trợ Internet vớI Java Virtual Machine (JVM) được tích hợp sẵn. Oracle 9i thêm hỗ trợ XML vào năm 2001.

Ý nghĩa của “G” trong Oracle:

Bắt đầu năm 2003 vớI phiên bản 10g và 11g, G biểu thị cho “Grid Computing” với lần phát hành Oracle 10g vào năm 2003. Oracle 10g được giới thiệu với G nhấn mạnh đến tính toán lưới (grid computing), cho phép kết chùm máy chủ (cluster) với chi phí thấp, các máy chủ chuẩn công nghiệp được liên kết với nhau thành đơn vị duy nhất. Nâng cấp Enterprise Manager 10g Grid Control Release 4 (10.2.0.4.0) hoặc cao hơn lên Enterprise Manager 11g Grid Control Release 1 (11.1.0.1.0).

Ví dụ về định dạng số phiên bản trong mỗI release (10.2.0.1.0) của sản phẩm Oracle:

Hai ký tự số đầu tiên (10): Meager database / Version release number

Ký tự số thứ hai (2): Maintenance release number

Ký tự số thứ ba (0): Application release number

Ký tự số thứ tư (1): Component-Specific / Patch release number

Ký tự số thứ năm (0): Platform release number

Platform release number có thể được dùng xác định bản phát hành patch cụ thể của sản phẩm Oracle trên hệ điều hành.

image

SQL> SELECT * FROM PRODUCT_COMPONENT_VERSION;
PRODUCT                                  VERSION         STATUS
---------------------------------------- --------------- ---------------
NLSRTL                                   10.2.0.1.0      Production
Oracle Database 10g Enterprise Edition   10.2.0.1.0      64bi
PL/SQL                                   10.2.0.1.0      Production
TNS for 64-bit Windows:                  10.2.0.1.0      Production
Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s