Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

SQL Server: Kiểm tra ngày cuối tháng (end of month)

Leave a comment


Đây là câu truy vấn cơ bản kiểm tra 1 ngày (date) là ngày cuối tháng (end of month).

DECLARE @Dt DATETIME 

SET @Dt = '2011-06-30'

IF MONTH(@Dt) != MONTH(DATEADD(DAY,1,@Dt))
BEGIN
PRINT 'End Of Month'
END

Như bạn thấy, chúng ta dùng hàm MONTH(DATEADD(DAY,1,@Dt)) vớI @Dt là ngày của tháng 6, kết quả sẽ là 7 nếu đó là ngày cuối tháng. Tất cả những gì cần làm là so sánh nó với MONTH(@Dt) để xem nếu 2 giá trị khớp nhau. Nếu không khớp nhau, nó là ngày cuối tháng.

image

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s