Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Visual Studio 2010 và .NET Framework 4 Trainning Kit–Tháng 06 /2011

Leave a comment


Microsoft vừa phát hành phiên bản cập nhật tháng 06 của VS 2010 và .NET Framework Trainning Kit. Trainning Kit chứa presentations, hands-on labs, và demos và được thiết kế để giúp bạn làm quen với các công nghệ:

 • C# 4
 • Visual Basic 10
 • F#
 • Parallel Extensions
 • Windows Communication Foundation
 • Windows Workflow
 • Windows Presentation Foundation
 • Silverlight 4
 • ASP.NET 4
 • Windows 7
 • Entity Framework
 • ADO.NET Data Services
 • Managed Extensibility Framework
 • Application Lifecycle Management
 • Windows Azure

Download VS 2010 và .NET Framework 4.0 Trainning Kit – Tháng 06/2011

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s