Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Cấu hình Oracle Application Express 3.0 trên Oracle Database 11g

Leave a comment


Mục đích

Bài viết này mô tả cách cấu hình Oracle Application Express 3.0 trên Oracle Database 11g.

Thời gian hoàn tất

Khoảng 30 phút

Chủ đề

TàI liệu này cover các chủ đề sau:

* Tổng quan

* Yêu cầu

* Cấu hình Embedded PL/SQL Gateway

* Tạo workspace và tàI khoản workspace

* Tạo tàI khoản developer

* Đăng nhập

* Tổng kết

Tổng quan

Cài Oracle Application Express trên Oracle Database 11g trở nên dễ dàng hơn bao giờ. Trên Oracle Database 11g, Oracle Application Express đã được cài đặt khi database được cài đặt. Tất cả những gì bạn cần là cấu hình PL/SQL gateway. Trong phiên bản trước của Oracle Database, bạn cần phải cài Apache, nay không cần thiết và có thể dùng như tùy chọn trong Oracle Database 11g.

Yêu cầu

Trước khi thực hiện theo bài viết này, bạn nên:

1. Cài đặt Oracle Database 11g.

Cấu hình Embedded PL/SQL Gateway

Trên Oracle Database 11g, bạn cấu hình embedded gateway bằng cách chạy tập tin cấu hình apxconf.sql. Chạy scirpt này cho phép bạn cấu hình port cho Oracle XML DB HTML server và chỉ định mật khẩu cho tài khoản Oracle Application Express ADMIN. Khi bạn unlock tài khoản ANONYMOUS. Thực hiện theo các bước sau:

1. Mở cửa sổ terminal và nhập các lệnh sau:

cd $ORACLE_HOME/apex

sqlplus sys/<sys_password> as sysdba

@apxconf

image

2. Nhập mật khẩu tàI khoản quản trị Oracle Application Express ADMIN, ví dụ nhập oracle và nhấn enter.

image

3. Nhập 8080 cho port của XML DB HTTP server và nhấn enter. Đây cũng là port mặc định.

image

4. Embedded PL/SQL gateway đã được cấu hình

image

5. Bước cuối cùng là unlock tài khoản anonymous. Từ cửa sổ terminal, gõ lệnh sau:

image

Tạo mới Workspace và tài khoản Workspace Administrator

Trước khi tạo 1 ứng dụng, bạn nên tạo 1 workspace và 1 tài khoản workspace administrator. Thực hiện theo các bước sau:

1. Mở trình duyệt và nhập URL sau:

:8080/apex/apex_admin">http://<hostname>:8080/apex/apex_admin

Nhập username là admin và mật khẩu là oracle (hoặc mật khẩu mà bạn đã chỉ định khi cấu hình APEX). Sau đó nhấn nút Login.

image

2. Lần đầu tiên đăng nhập, bạn cần thay đổI mật khẩu. Nhập mật khẩu hiện tại là oracle và nhập mật khẩu mớI, click Apply Changes.

image

3. Chọn Return.

image

4. Bạn cần đăng nhập lại dùng mật khẩu mới.

image

5. Trong Manage Workspace, chọn Create Workspace.

image

6. Nhập Workspace Name là obe và chọn Next.

image

7. Chọn No cho tùy chọn “Re-use Existing Schema?”. Nhập Schema Name là obe và mật khẩu, chọn 5 cho tùy chọn Space Quota. Sau đó chọn Next.

image

8. Nhập Administrator Username là obe, và nhập Administrator Password và địa chỉ Email. Sau đó chọn Next. Một người dùng administrator mới sẽ được tạo ra và được thêm vào workspace.

image

9. Xem lạI thông tin workspace và chọn Create.

image

10. Workspace và user đã được tạo. Chọn Done.

image

11. Hãy thử đăng nhập vào workspace dùng tàI khoản obe. Sau khi đăng nhập thành công chọn Logout.

image

Tạo tài khoản Developer

Bạn muốn tạo tàI khoản developer. TàI khoản này dùng Oracle Application Express để tạo các đốI tượng cơ sở dữ liệu và ứng dụng. Thực hiện theo các bước sau:

1. Chọn Login

image

2. Nhập thông tin chi tiết và chọn Login.

Workspace: obe

Username: obe

Password: <your password>

image

3. Trong vùng Administrator bên tay phảI của cửa sổ, chọn Manage Application Express Users.

image

4. Chọn Create.

image

5. Nhập dev1 cho trường User Name và oracle trong trường Password và Confirm Password. Nhập địa chỉ e-mail và chọn Create User.

image

6. Một tàI khoản developer đã được tạo ra. Bây giờ bạn có thể đăng nhập dùng tàI khoản dev1. Chọn Logout.

image

Đăng nhập

Đăng nhập vào OBE Workspace dùng tàI khoản developer. Thực hiện theo các bước sau:

1. Chọn Login.

image

2. Nhập thông tin chi tiết, và chọn Login.

Workspace: obe

Username: dev1

Password: <your password>

image

2. Lần đầu tiên đăng nhập, bạn cần phảI thay đổI mật khẩu. Nhập mật khẩu hiện tạI, mật khẩu mớI và chọn Apply Changes.

image

3. Chọn Return.

image

4. Bạn thử đăng nhập lần nữa dùng mật khẩu mới. Sau khi đăng nhập thành công chọn Logout.

image

5. Trang Workspace Home xuất hiện

image

Tổng kết

Trong bàI viết này, bạn đã học được cách:

* CàI đặt và cấu hình Oracle Application Express.

* Tạo mớI Workspace và tàI khoản workspace.

* Tạo tàI khoản developer.

* Đăng nhập Oracle Application Express.

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s