Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Host Credentials ERROR Invalid username and or password Oracle 11g

Leave a comment


Khi thực hiện các thao tác quản trị dùng Enterprise Manager (EM) – ví dụ như backup, restore, bạn thường phải nhập tài khoản chứng thực của domain hoặc máy hiện chứa Oracle Instance cần thực hiện hành động quản trị.

Oracle Host Credentials Error – Connection to host as user Administrator failed.ERROR: Invalid username and/or password

Trên Windows XP, thực hiện như sau:

Vào Control Panel > Administrative Tools > Local Security Policy > Local Policies > User Rights Assignment.

Tìm “Log on as batch job”, nhấp đôi chuột lên, chọn Add User or Group và thêm tên người dùng mà bạn muốn dùng với Oracle 11g.

Trên Windows 2003, thực hiện như sau:

Vào All Programs > Administrative Tools > Local Security Policy > Local Policies > User Rights Assignment.

Tìm “Log on as batch job”, nhấp đôi chuột lên, chọn Add User or Group và thêm tên người dùng mà bạn muốn dùng với Oracle 11g.

image

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s