Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Cài đặt Oracle Database 11g Release 2 (11.2) (64-bit) trên Oracle Linux 6 (64-bit)

2 phản hồi


TàI liệu này mô tả cài đặt Oracle Database 11g Release 2 (11.2) (64-bit) trên Oracle Linux (64-bit). Máy chủ cài đặt có 3Gb RAM, 6Gb swap, SELinux và Firewall đều được disabled. Tài khoản cài đặt không phải tài khoản root (vì Oracle không cho phép cài đặt dưới tài khoản root). Khi cài đặt Oracle Linux 6, các gói thuộc các nhóm sau phải được cài đặt.

 • Base System
 • Base
 • Debugging Tools
 • Directory Client
 • Hardware monitoring Client
 • Large Systems Performance
 • Network file system client
 • Performance Tools
 • Perl Support
 • Servers
 • Server Platform
 • System administration tools
 • Desktops
 • Desktop
 • Desktop Platform
 • Fonts
 • General Purpose Desktop
 • Graphical Administration Tools
 • X Windows System
 • Applications
 • Internet Browser
 • Development
 • Development Tools

Hướng dẫn cài đặt Oracle Linux có thể xem tại đây.

Tải phần mềm

Tải Oracle software từ OTN hoặc MOS

Giải nén các tập tin

Terminal, dùng tài khoản root

# 11.2.0.1
unzip linux.x64_11gR2_database_1of2.zip
unzip linux.x64_11gR2_database_2of2.zip

#11.2.0.2
unzip p10098816_112020_Linux-x86-64_1of7.zip
unzip p10098816_112020_Linux-x86-64_2of7.zip

Sau khi giải nén (dùng lệnh chương trình unzip sẵn có) sẽ được 1 thư mục database duy nhất). Nếu bạn click chuột phải lên thư mục và giảI nén trong GNOM hoặc KDE sẽ tạo ra 2 thư mục database và database(1).

Tập tin Hosts

Tập tin “/etc/hosts” tên đầy đủ của máy chủ.

<IP-address>  <fully-qualified-machine-name>  <machine-name>

Ví dụ:

127.0.0.1            localhost.localdomain     localhost
192.168.2.181    ol6-11gr2.localdomain    ol6-11gr2

Kernel Parameters

Oracle khuyên nên thiết lập các tham số kernel tối thiểu như sau:

fs.suid_dumpable = 1
fs.aio-max-nr = 1048576
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 536870912
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048586

Các giá trị kernel hiện tại trong hệ thống có thể được kiểm tra dùng lệnh sau:

/sbin/sysctl -a | grep <param-name>

Terminal, tài khoản root: Thêm hoặc sửa các dòng sau trong tập tin “/etc/sysctl.conf”.

fs.suid_dumpable = 1
fs.aio-max-nr = 1048576
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 536870912
kernel.shmmni = 4096
# semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmni
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
net.core.rmem_default=4194304
net.core.rmem_max=4194304
net.core.wmem_default=262144
net.core.wmem_max=1048586

Chạy lệnh sau để thay đổi kernel parameters có hiệu lực

/sbin/sysctl -p

Thêm các dòng sau vào tập tin “/etc/security/limits.conf”.

oracle              soft    nproc   2047
oracle              hard    nproc   16384
oracle              soft    nofile  1024
oracle              hard    nofile  65536
oracle              soft    stack   10240

Trong đó, oracle là tên tài khoản hiện sẽ dùng để cài Oracle Database.

Khi tất cả các bước trên hoàn tất, khởi động lại máy chủ.

Thiết lập

Đưa đĩa DVD chứa source cài đặt Oracle Linux 6 vào hệ thống, dùng tài khoản root, cài đặt các gói sau nếu chúng chưa được cài đặt.

# From Oracle Linux 6 DVD
cd /media/cdrom/Server/Packages
rpm -Uvh binutils-2*x86_64*
rpm -Uvh glibc-2*x86_64* nss-softokn-freebl-3*x86_64*
rpm -Uvh glibc-2*i686* nss-softokn-freebl-3*i686*
rpm -Uvh compat-libstdc++-33*x86_64*
rpm -Uvh glibc-common-2*x86_64*
rpm -Uvh glibc-devel-2*x86_64*
rpm -Uvh glibc-devel-2*i686*
rpm -Uvh glibc-headers-2*x86_64*
rpm -Uvh elfutils-libelf-0*x86_64*
rpm -Uvh elfutils-libelf-devel-0*x86_64*
rpm -Uvh gcc-4*x86_64*
rpm -Uvh gcc-c++-4*x86_64*
rpm -Uvh ksh-*x86_64*
rpm -Uvh libaio-0*x86_64*
rpm -Uvh libaio-devel-0*x86_64*
rpm -Uvh libaio-0*i686*
rpm -Uvh libaio-devel-0*i686*
rpm -Uvh libgcc-4*x86_64*
rpm -Uvh libgcc-4*i686*
rpm -Uvh libstdc++-4*x86_64*
rpm -Uvh libstdc++-4*i686*
rpm -Uvh libstdc++-devel-4*x86_64*
rpm -Uvh make-3.81*x86_64*
rpm -Uvh numactl-devel-2*x86_64*
rpm -Uvh sysstat-9*x86_64*
rpm -Uvh compat-libstdc++-33*i686*
cd /
eject

Lưu ý: từ cdrom tô đậm ở trên là tên của đĩa DVD chứa source cài đặt Oracle Linux 6 (khoản 3,6Gb). Tất cả các thiết bị ngoại vi như CD/DVD ROM, USB khi được hệ thống nhận diện đều nằm trong thư mục /media. Do vậy có thể dùng lệnh ls /media để xác định tên của đĩa CD/DVD; nếu tên của đĩa CD/DVD (tên được đặt khi ghi đĩa) có khoản trắng, phải đặt trong cặp dấu ngoặc khép “” (ví dụ: “Oracle Linux 6 X64”).

Một lưu ý nữa là các gói cài đặt ở trên gồm cả các gói 32-bit cho phiên bản 11.2.0. Từ phiên bản 11.2.0.2 thì nhiều gói trở nên không cần thiết, tuy nhiên có sự xuất hiện của chúng cũng không sao.

Tạo các nhóm và người dùng

groupadd oinstall
groupadd dba
groupadd oper
groupadd asmadmin
groupadd asmdba
groupadd asmoper

useradd –u dba -g oinstall -G dba,asmdba,oper oracle
passwd oracle

Lưu ý: Chúng ta không dùng nhóm “asm”, vì quá trình cài đặt không dùng ASM (không dùng hệ thống đĩa SAN hoặc iSCSI)

Tạo thư mục và cấp quyền mà Oracle software sẽ được cài đặt

mkdir -p /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
chown -R oracle:oinstall /u01
chmod -R 775 /u01

Dùng tài khoản sẽ cài đặt Oracle để thêm các dòng sau đây vào cuốI tập tin “.bash_profile” (lưu ý: đây là tập tin ẩn).

# Oracle Settings
TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR

ORACLE_HOSTNAME=ol6-11gr2.localdomain; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_UNQNAME=DB11G; export ORACLE_UNQNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=DB11G; export ORACLE_SID

PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH

LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH

Cài đặt

Khởi động Oracle Universal Installer (OUI) bằng cách chạy lệnh sau tại thư mục database

./runInstaller

Lưu ý: Mặc dù đã cài các góI như Oracle khuyên, nhưng khi cài đặt vẫn gặp 1 số các warning nhắc nhở khoảng < 10 gói chưa cài đặt trên hệ thống, nhưng khi kiểm tra thì thấy đã cài rùi. Cứ an tâm chọn Ignore All

Còn lại quá trình các bước màn hình cài đặt không khác trên Windows.

1. Configure Security Updates

Nếu đang sở hửu tàI khoản Oracle Metalink (tài khoản được Oracle support – tính phí), hãy cấu hình bước này để nhận được các bản vá và thông tin hữu ích từ Oracle. Ngược lại, bỏ qua.

2. Select Install Option

Nên tạo CSDL mẫu khi cài đặt vì tất cả các tài liệu của Oracle đều lấy ví dụ dựa trên cơ sở dữ liệu mẫu này.

3. System Class

Thật sự chọn Server Class sẽ cho phép tùy chọn cao hơn là Desktop Class.

4. Node Selection

Oracle hỗ trợ fail-over và load balancing (High Availability), cho phép cấu hình 1 cluster (active-active) dùng chung hệ thống SAN (iSCSI) rất hữu ích. Nhưng chúng ta đang cài 1 hệ thống đơn.

5. Select Install Type

Advanced Install chẳng qua là hiện tất cả các giá trị mặc định của Typical Install để mình có thể thay đổi được dễ dàng ngay khi cài đặt.

6. Typical Install Configuration

Oracle base là thư mục cơ sở: chứa các Oracle software (database + các software khác của Oracle)

Oracle home: là thư mục chứa instance của Oracle + data file.

Administrative password: chính là mật khẩu của các tài khoản SYS, SYSTEM

7. Create Inventory

8. Perform Prerequisite Checks

9. Summary

10. Install Product

Cài Oracle Instance

11. Database Configuration Assistant

Bước này chính là cài cơ sở dữ liệu mẫu dùng chương trình Database Configuration Assistant (DBCA)

12. Database Configuration Assistant 2

Có nhiều tài khoản CSDL được tạo ra mặc định, có thể kích hoạt và đặt mật khẩu các tài khoản khác tại bước này. Sau khi cài xong, đăng nhập vớI tài khoản SYS hoặc SYSTEM, mình vẫn làm được việc này.

13. Execute Configuration Scripts

Terminal, đăng nhập tài khoản root, chạy 2 scripts như đường dẫn. Script thứ 2 chỉ cần enter khi được hỏi.

14. Finish

Hoàn tất càI đặt, có thể truy xuất cơ sở dữ liệu thông qua Enterprise Manager tại địa chỉ

https://localhost:1158/em

Hoặc có thể dùng SQL Developer (ORACLE_HOME/sqldeveloper/) hoặc SQL*Plus để quản lý CSDL

Có điều này: sau khi bạn khởi động lại máy chủ, Oracle services sẽ không tự khởi động => phải start thủ công cả Oracle instance và Enterprise Manager hoặc viết script đặt trong thư mục “/etc/init.d” để tự động start Oracle khi hệ điều hành khởi động.

Sau khi cài đặt

Terminal, tài khoản root, sửa tập tin “/etc/oratab”

DB11G:/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1:Y

Advertisements

Tác giả: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

2 thoughts on “Cài đặt Oracle Database 11g Release 2 (11.2) (64-bit) trên Oracle Linux 6 (64-bit)

 1. Pingback: Cài đặt Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c trên Oracle Linux 5 « NguyenNgoc's Blog

 2. cho e hỏi sau khi làm xong các bước như hướng dẫn và cài đặt thành công nhưng e gõ lệnh sqlplus /as sysdba lại báo là not found. cho e hỏi làm sao để chạy đc sqlplus

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.