Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Cài đặt Oracle Linux 5

Leave a comment


Quá trình cài đặt Oracle Linux 5 gần giống với cài đặt Red Hat Enterprise Linux 5.

1. Boot từ CD hoặc DVD. Tại màn hình boot, nhấn phím “Enter”.

clip_image001

2. Nhấn phím “tab” để chuyển sang lựa chọn “Skip” và nhấn “Enter” để tiếp tục.

clip_image002

3. Tại màn hình “Welcome”, chọn nút “Next”.

clip_image003

4. Chọn ngôn ngữ phù hợp và chọn nút “Next”.

clip_image004

5. Chọn loại bàn phím hỗ trợ và nhấn nút “Next”.

clip_image005

6. Chọn nút “Yest” khi thấy hộp thoại cảnh báo chia phân vùng đĩa cứng (sẽ làm mất dữ liệu).

clip_image006

7. Chọn lựa chọn “Preview and modify partioning layout”, sau đó để cho phép trình cài đặt tự động phân vùng đĩa cứng bằng cách chọn nút “Next”.

clip_image007

8. Chọn nút “Yest” trên hộp thoại cảnh báo.

clip_image008

9. Trình cài đặt liệt kê các phân vùng mặc định và kích thước

clip_image009

Các màn hình sau là các hành động với thiết lập ở mức tối thiểu chỉ để test quá trình cài đặt.

10. Sửa phân vùng “/boot”, gán “150M” và “Fixed size”, sau đó chọn nút “OK”.

clip_image010

11. Các phân vùng “/root” và “/swap” là một phần của nhóm đĩa.

clip_image011

12. Sửa phân vùng “/root”, gán “800MB”, và chọn nút “OK”.

clip_image012

13. Sửa phân vùng “swap”, gán “2048M”, và chọn nút “OK”.

clip_image013

14. Màn hình các phân vùng sẽ trông giống như sau, chọn nút “Next”.

clip_image014

15. Chấp nhận các thiết lập boot loader bằng cách chọn nút “Next”.

clip_image015

16. Cấu hình giao diện mạng với các thiết lập phù hợp. Điều này được thực hiện tự động dùng DHCP hay cấu hình bằng tay.

clip_image016

17. Nếu không dùng DHCP, nhập địa chỉ IP thích hợp, subnet mark và sau đó nhấn nút “OK”.

clip_image017

18. Nếu không dùng DHCP, nhập địa chỉ host name, gateway, thông tin DNS và chọn nút “Next”.

clip_image018

19. Chọn vùng lãnh thổng phù hợp trên bản đồ.

clip_image019

20. Chọn thành phố phù hợp trên bản đồ, chọn nút “Next”.

clip_image020

21. Nhập mật khẩu tài khoản root và nhấn nút “Next”.

clip_image021

22. Chọn lựa chọn “Customize now” và loại cài đặt phù hợp, nhấn nút “Next”.

clip_image022

23. Màn hình “Package Group Selection” cho phép chọn các gói cài đặt chi tiết, sau đó chọn nút “Next”.

clip_image023

24. Trên màn hình “About to Install”, chọn nút “Next”.

clip_image024

25. Chọn nút “Continue”, hiện hộp thoại “Required Install Media”.

clip_image025

26. Trong suốt quá trình cài đặt, chèn CD vào nếu được yêu cầu.

clip_image026

27. Chọn nút “Reboot” để hoàn tất cài đặt.

clip_image027

28. Màn hình “Welcome”, chọn nút “Forward”.

clip_image028

29. Chấp nhận bản quyền, chọn nút “Forward”.

clip_image029

30. Màn hình “Firewall”, chọn lựa chọn “Disabled” và chọn nút “Forward”.

clip_image030

31. Chọn nút “Yes” để xác nhận.

clip_image031

32. Trên màn hình SELinux, chọn lựa chọn “Disabled” và chọn nút “Forward”.

clip_image032

33. Chọn nút “Yes” để xác nhận.

clip_image033

34. Chấp nhận thiết lập mặc định trên màn hình “Kdump” bằng cách chọn nút “Forward”.

clip_image034

35. Điều chỉnh thiết lập ngày, giờ nếu cần, và chọn nút “Forward”.

clip_image035

36. Nếu có tài khoản Red Hat Network, bạn có thể nhập nó ở đây để đăng ký vào hệ thống. Bạn cũng có thể chọn “No, I prefer to register at a later time” và chọn nút “Forward” để bỏ qua bước này.

37. Tạo thêm tài khoản hệ thống nếu cần, và chọn nút “Next”.

clip_image036

38. Nếu chọn không định nghĩa thêm tài khoản hệ thống, nhấn nút “Continue” trên hộp thoại cảnh báo.

clip_image037

39. Trên màn hình “Sound Card”, chọn nút “Forward”.

clip_image038

40. Màn hình “Additional CDs”, chọn nút “Finish”.

clip_image039

41. Chọn nút “OK” để khởi động lại hệ thống.

clip_image040

42. Khi hệ thống được khởi động lại, bạn nhìn thấy màn hình đăng nhập.

clip_image041

43. Khi đã đăng nhập, bạn đã sẵn sàng dùng hệ điều hành Oracle Linux.

clip_image042

Thêm thông tin, xem:

Oracle Linux.

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s