Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Debug .NET sâu vào mã nguồn Framework 4.0

Leave a comment


Hướng dẫn cấu hình Visual Studio 2010 debug sâu vào source code của .NET Framework 4.0.

1. Tải source code

Vào trang http://referencesource.microsoft.com/netframework.aspx và tải về mã nguồn .NET Framework 4.0 (175 MB)

image

2. Cài đặt .NET Framework symbols

Cài đặt “Net_4.msi” đã tải về ở bước 1 (ví dụ: D:\RefSrc). Kích thước sau khi cài đặt khoảng 1 GB (gồm source và symbols)

image

3. Cấu hình Visual Studio

Thay đổi cấu hình trong hộp thoại Option từ menu Tools như sau:

image

Chọn Symbols trong menu Debugging. Thêm mới Symbols path, click lên hình folder.

image

Bây giờ, bạn có thể nhấn F11 (Step Into) để debug sâu vào mã nguồn .NET Framework.

4. Xử lý sự cố

Nếu gặp lỗi hoặc không thể debug vào mã nguồn .NET Framework

* Chắc rằng bạn đang debug chương trình trên nền .NET Framework 4.0

image

* Chắc rằng bạn không cài .NET Framework source code vào \Program Files\ vì thư mục này hạn chế quyền ghi. Nếu đã lỡ càI đặt vào, chạy Visual Studio với quyền Administrator (click phải lên biểu tượng Visual Studio, chọn Run As Administrator) hoặc chỉ cần thay đổI thư mục cache sang vị trí có quyền ghi.

* Trong khi debug, click phải lên CallStack, trên hàm .NET Framework, chọn “Load Symbols From” và chọn “Symbol Path”.

image

Chúc thành công!

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s