Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

System Stored Procedures trong SQL Server bạn nên biết

Leave a comment


Các System Stored Procedures hữu ích khi thực hiện các hành động quản trị và xem thông tin các đốI tượng trong SQL Server. Sau đây là một số System Stored Procedures được dùng khá thường xuyên (không theo thứ tự ưu tiên):

System Stored Procedures Mô tả
sp_help Xem thông tin các đối tượng cơ sở dữ liệu (table, view, stored proc,… ), kiễu dữ liệu.
sp_helpdb Xem thông tin về 1 database hoặc tất cả databases.
sp_helptext Xem thông tin định nghĩa các rule, default, T-SQL stored procedure không mã hóa, T-SQL function, trigger, view,…)
sp_helpfile Xem tên database vật lý và thuộc tính của các tập tin liên quan đến database hiện tại. Dùng stored procedure này để xác định tên vật lý của database cần detach hoặc attach.
sp_spaceused Xem không gian đĩa được sử dụng bởI table, indexed view hoặc Service Broker queue trong database hiện tại.
sp_who Xem thông tin user, session, process hiện tại trong instance hiện tại của MS SQL Server Database Engine
sp_lock Xem thông tin về lock. Stored procedure này sẽ bị loại bỏ trong phiên bản sau của SQL Server. Dùng view sys.dm_tran_locks thay thế.
sp_configure Xem hoặc thay đổI các thiết lập cấu hình toàn cục trên database hiện tại.
sp_tables Xem danh sách các đối tượng có thể truy vấn trong database hiện tại. Tất cả các đối tượng trong mệnh đề FROM, trừ các đối tượng synonym.
sp_columns Xem thông tin các cột trong 1 table hoặc view
sp_depends Xem sự phụ thuộc các đối tượng trong database, như view và procedure phụ thuộc vào table hoặc view. Sự phụ thuộc vào các đốI tượng bên ngoài database hiện tại không được xét.

Trên đây chỉ là 1 số System Stored Procedures tôi thường dùng, nếu bạn thường dùng các System Stored Procedures mà không được liệt kê ở đây, vui lòng chia sẽ thông qua comment.

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s