Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Xây dựng ứng dụng ASP.NET với Oracle Developer Tools for Visual Studio

Leave a comment


Mục đích

Mô tả cách xây dựng ứng dụng web ASP.NET truy xuất cơ sở dữ liệu Oracle dùng Oracle Developer Tools for Visual Studio.

Yêu cầu

1) Cài đặt Microsoft Visual Studio 2008/2010

2) Cài đặt Oracle Database 9.2 trở lên hoặc Oracle Database XE

3) Cài đặt Oracle 11g Oracle Data Access Components (ODAC) dùng phiên bản Oracle Developer Tools for Visual Studio 11.1.0.6.20 trở lên từ web site OTN.

Tạo Web Site

Để tạo ASP.NET Web site, theo các bước sau:

1) Từ Windows Start, khởi động Visual Studio.

2) Từ menu File, chọn New Web Site

image

3) Trong hộp thoại New Web Site, chọn ASP.NET Web Site và nhấn OK.

image

Tạo GridView

Để tạo GridView, theo các bước sau:

1) Tại trang Default.aspx, chọn tab Design

image

Bạn sẽ thấy một khung thiết kế như bên dưới

image

2) Từ menu View, chọn Toolbox

image

3) Trong Toolbox, kéo xuống, mở rộng Data. Kéo điều khiển GridView và thả vào khung Design

image

Khung thiết kế sẽ xuất hiện điều khiển GridView như bên dưới

image

Tạo Data Source

Để tạo Data Source, theo các bước sau:

1) Nếu không nhìn thấy GridView Tasks pane, chọn ký hiệu > để nó xuất hiện như hình

image

Chọn <New data source…> từ hộp thoại Choose Data Source

image

Data Source Configuration wizard xuất hiện

2) Chọn Database. Nhập HR như là ID của data source và nhấn OK.

image

3) Chọn New Connection…

image

4) Trong hộp thoại Change Data Source, chọn Oracle Database Server tại khung Data Source và Oracle Data Provider for .NET tại khung Data Provider.

image

4) Chọn OK

image

5) Nhập ORCL tại khung Data source name, và HR tại khung User name và Password. Chọn Test Connection

(ORCL là máy chủ Oracle, HR/HR là tài khoản truy cập máy chủ dữ liệu)

image

6) Nếu kết nối thành công. Chọn OK

image

7) Chọn OK

image

8) Chọn Next

image

9) Chọn Next để lưu chuỗi kết nối trong tập tin cấu hình

image

10) Chọn bảng EMPLOYEES từ hộp thoại Name. Chọn hộp chọn chứa dấu sao (*). Chọn Next

image

11) Chọn Test Query

image

12) Kết quả câu truy vấn hiện ra như hình. Chọn Finish

image

13) Chọn hộp chọn Enable Paging

image

Chạy Web site

Để chạy Web site, theo các bước sau:

1) Chọn menu Build > Build Web Site

image

2) Web site sẽ được biên dịch

image

 

3) Chọn menu Debug > Start Debugging.

image

4) Chọn OK để sửa tập tin cấu hình cho phép bật tính năng gỡ lỗi (debug)

image

5) Trình duyệt Web sẽ hiện nội dung truy xuất được từ cơ sở dữ liệu Oracle

image

Tổng kết

Qua bài này, bạn đã biết được

  • Tạo ASP.NET Web Site
  • Tạo GridView
  • Tạo Data Source
  • Chạy Web Site
    (Theo Oracle)
Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s