Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Lấy giá trị được chọn của nút Radio dùng jQuery

Leave a comment


Cách lấy giá trị được chọn của nút Radio dùng jQuery chỉ với 1 dòng mã

var checkedradio = $('[name="gr"]:radio:checked').val();

Đầu tiên là xác định tất cả các thành phần có thuộc tính name là “gr”, sau đó chỉ rõ loại thành phần cần lấy là radio, tiếp đến dựa vào trạng thái của thành phần (checked). Dùng val() để thuộc tính value của thành phần được chọn.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>Lấy giá trị được chọn của nút Radio dùng jQuery</title>
  <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(function () {
      $('#btnRadio').click(function () {
        var checkedradio = $('[name="gr"]:radio:checked').val();
        $('#sel').html('Selected value: ' + checkedradio);
      });
    });
  </script>
</head>
<body>
  <div>
    <input type="radio" name="gr" value="Milk" />Milk<br />
    <input type="radio" name="gr" value="Butter" checked="checked" />Butter<br />
    <input type="radio" name="gr" value="Cheese" />Cheese<br />
    <hr />
    <p id="sel"></p>
    <input id="btnRadio" type="button" value="Get Selected Value" />
  </div>
</body>
</html>

image

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s