Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Giới thiệu Facebook SDK

Leave a comment


Facebook SDK chính là Facebook Client Library tương tự như Facebook PHP Library và Facebook JavaScript Library nhằm giúp nhà phát triển .NET nhanh chóng và dễ dàng tận dụng các tính năng của Facebook Platform. Bộ thư viện này được phát triển bởi cộng đồng và Microsoft. Phiên bản mới (3.0) gồm cải tiến về kiến trúc và cho phép tương tác từ Silverlight và WPF.

Điểm bắt đầu chính là lớp API (Facebook.Rest.Api) thuộc Facebook.dll. Lớp này chứa Facebook REST API và cung cấp Interface để gọi các phương thức khác có sẵn trong Facebook API. Microsoft cũng cung cấp các vị dụ và công cụ giúp phát triển ứng dụng Facebook trên nhiều công nghệ của .NET gồm: ASP.NET, Silverlight, WPF và WinForms. Ngoài ra, Microsoft cung cấp tất cả mã nguồn của API, các điều khiển và ví dụ để người phát triển tìm hiểu.

Bộ công cụ gồm các thành phần chính:

* Facebook.dll – Đây là DLL chính được dùng bởi tất cả các ứng dụng, có tất cả các sự kiện giao tiếp với ứng dụng Facebook. DLL này cũng hỗ trợ ứng dụng XAML (Silverlight và WPF) cải thiện nền tảng Facebook trong việc liên kết và lưu đệm dữ liệu.

* Facebook.Silverlight.dll – Đây là phiên bản hỗ trợ Silverlight của DLL chính được dùng bởi tất cả ứng dụng Silverlight, có tất cả sự kiện giao tiếp với ứng dụng Facebook. DLL này cũng hỗ trợ ứng dụng XAML (Silverlight và WPF) cải thiện nền tảng Facebook trong việc liên kết và lưu đệm dữ liệu. REST API trong DLL này chỉ hỗ trợ không đồng bộ (Asynchronous).

* Facebook.Web.dll – DLL này được dùng trong ứng dụng Web, chức năng chính là hỗ trợ giao tiếp dữ liệu giữa ứng dụng Facebook và ứng dụng Web (cả FBML và IFrame).

* Facebook.Web.Mvc.dll – Cung cấp hỗ trợ xây dứng ứng dụng dùng ASP.NET MVC. Được tách từ Facebook.Web.dll.

* Facebook.Winforms.dll – Cung cấp hỗ trợ viết ứng dụng Facebook dùng Windows Form. Các API giao tiếp và các điều khiển hiển thị dữ liệu từ Facebook.

Để bắt đầu, hãy download SDK và tham khảo phần “How to” cũng như Facebook Developer Wiki để làm quen.

1. Download SDK

2. Xem hướng dẫn chi tiết trên Facebook Developer Wiki. Đây là 1 vài tài nguyên tham khảo để khởi đầu

* Anatomy of a Facebook App

* Platform Core Component

* How to guides

* Creating a Platform Application

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s