Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Hiển thị ngày theo định dạng dd/MM/yyyy dùng JavaScript

Leave a comment


Để hiện thị ngày theo định dạng dd/MM/yyyy, viết script như sau:

<script type="text/javascript">
    var curDt = new Date();
    var MM = curDt.getMonth() + 1;
    var dd = curDt.getDate();
    var yyyy = curDt.getFullYear();
    var date = dd + '/' + MM + '/' + yyyy;
    alert(date);
  </script>

Kết quả

SNAGHTML1fdc1c

Nếu bạn muốn tháng và ngày gồm 2 ký số, chỉ việc cộng thêm 0 như sau:

<script type="text/javascript">
    var curDt = new Date();
    var MM = curDt.getMonth() + 1;
    MM = (MM < 10) ? '0' + MM : MM;
    var dd = curDt.getDate();
    dd = (dd < 10) ? '0' + dd : dd;
    var yyyy = curDt.getFullYear();
    var date = dd + '/' + MM + '/' + yyyy;
    alert(date);
  </script>

Kết quả

SNAGHTML229434

Nếu bạn có cách nào tốt hơn mà không dùng JavaScript frameworks. Vui lòng chia sẽ với tôi và mọi người (thông qua comment).

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s