Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Cách vô hiệu hóa (disable) JavaScript trên trình duyệt IE6 hoặc thấp hơn

Leave a comment


Người phát triển web thường phải xách định loại trình duyệt và phiên bản để chạy các đoạn JavaScript thích hợp. Nếu dùng không bất kỳ framework JavaScript nào, thì có cách nào để chỉ chạy đoạn JavaScript trên trình duyệt IE6 hoặc cao hơn?

Chỉ cần thêm đoạn mã giữa cặp thẻ head như sau:

<head>
<title>Execute script only if > IE 6</title>
<!--
[if gte IE 7]>
<script type="text/javascript">
    alert("You are running Internet Explorer 7 or greater");
</script>
<![endif]-->
</head>

Đây là lời khuyên từ Microsoft nhằm xác định loại trình duyệt và phiên bản

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s