Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Hiển thị số đếm dùng jQuery

Leave a comment


Có một cách đơn giản hiển thị số đếm dùng jQuery

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>Display a Counter</title>
  <style type="text/css">
    #displayCounter {
      font-size: 42px;
      font-family: Georgia;
    }
  </style>
  <script type="text/javascript" src="http://ajax.microsoft.com/ajax/jQuery/jquery-1.4.2.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(function () {
      var cnt = 0; var counter = setInterval(function () {
        if (cnt < 20) {
          $('#displayCounter').html(cnt); cnt++;
        } else {
          clearInterval(counter);
          $('#displayCounter').html("Timeout!!");
        }
      }, 1000);
    });
  </script>
</head>
<body>
  <div id="displayCounter"></div>
</body>
</html>

Số đếm chạy từ 0 đến 20 rồi dừng lại. Có thể thực hiện bất kỳ hành động nào khi số đếm dừng lại. Với ý tưởng minh họa, đoạn mã hiển thị chuỗi “Timeout!”.

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s