Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Một đoạn mã C# gây tò mò

Leave a comment


static void Main(string[] args)
{
    System.Console.WriteLine("A  curiosity");
    http://www.msdn.microsoft.com/default.aspx
    System.Console.WriteLine("Compile Ok, Why?");
}

Lý giải như sau:

1. //www.msdn.microsoft.com/default.aspx chính là phần ghi chú

2. http: chỉ ra phần mã được đánh dấu (labeled statement) để có thể quay trở lại (với từ khóa goto).

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s