Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Mẫu thiết kế Singleton động

Leave a comment


Với mẫu thiết kế Singleton động sau đây, mình có thể đối tượng là singleton hay non-singleton tại thời điểm chạy.

class MutableSingleton
{
  private static bool _singletonMode = true;
  private static MutableSingleton _instance = null;

  protected MutableSingleton()
  { 
  }

  public static MutableSingleton Instance
  {
    get
    {
      if (_instance == null || !IsSingleton)
        _instance = new MutableSingleton();

      return _instance;
    }
  }

  public static bool IsSingleton
  {
    get { return _singletonMode; }
    set { _singletonMode = value; }
  }
}

Có thể dùng phương thức GetHashCode() để kiểm tra 2 đối tượng cùng 1 thể hiện hay không

static void Main(string[] args)
{
  MutableSingleton singleton1 = MutableSingleton.Instance;
  MutableSingleton singleton2 = MutableSingleton.Instance;

  Console.WriteLine(singleton1.GetHashCode() + " equals " + singleton2.GetHashCode());

  MutableSingleton.IsSingleton = false;
  MutableSingleton nonSingleton1 = MutableSingleton.Instance;
  MutableSingleton nonSingleton2 = MutableSingleton.Instance;

  Console.WriteLine(nonSingleton1.GetHashCode() + " not equals " + nonSingleton2.GetHashCode());
}

Một kết quả

image

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s