Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Tự động chèn dấu nháy kép (“) vào thuộc tính HTML trong Visual Studio

Leave a comment


Mở Visual Studio 2008 > Tools > Options > Text Editor > HTML > Format

Tại Automatic formatting options, chọn “Insert attribute value quotes when typing”

image

Và kể từ bây giờ, mỗi khi gõ thuộc tính HTML trong Visual Studio, giá trị của nó sẽ nằm trong cặp dấu nháy kép (“")

Ví dụ: Khi gõ

<input id=

ký tự nháy kép sẽ được chèn tự động, kết quả là

<input id=""

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s