Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Thay thế nhanh các ký tự không phải số trong 1 chuỗi

Leave a comment


Nếu không thể ngăn chặn người dùng nhập các ký tự không phải ký số trong điều khiển TextBox, hoặc đơn thuần chỉ muốn lọc các ký tự là ký số

using System.Text.RegularExpressions;

// Thay thế các ký tự không phải số 

string str = "12d223*23#22";

string newStr = Regex.Replace(str, @"[^\d]", "");

// Hiển thị 122232322

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s